ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มี.ค.๖๓ เวลา ๑๓๓๐ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กองทัพเรือพื้นที่สงขลา (ศขร.สงขลา) ได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ณ ห้องประชุมชลาทัศน์ บก.ทรภ.๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติของ ศขร.สงขลา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมี พลเรือตรี โสภณ รัชตาภิรักษ์ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ หัวหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ ประจำพื้นที่สงขลา เป็นประธานในการประชุม ภาพกิจกรรมต่อ ..

    ในวันอังคารที่ ๒๕ ก.พ.๖๓ พลเรือตรี โสภณ รัชตาภิรักษ์ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ หัวหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ ประจำพื้นที่สงขลา ในนามของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือประจำพื้นที่สงขลาให้การต้อนรับ รอง เสธ.ทร.(๕) ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ทร.(ศขร.ทร.) และคณะ ซึ่งได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองทัพเรือ พื้นที่สงขลา ที่ได้จัดตั้งไว้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พุทธศักราช ๒๕๔๐ และระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนทั่วไปได้ติดต่อขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างสะดวก นั้น ผลการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองทัพเรือ พื้นที่สงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ ภาพกิจกรรมต่อ ..

    วันที่ ๓๐ ม.ค.๖๒ ศขร.สงขลา จัดบรรยายความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลของราชการให้ประชาชนรับทราบถึงสิทธิในการตรวจสอบการดำเนินงานของส่วนราชการผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมี พล.ร.ต. กฤษฎา รัตนสุภา เสธ.ทรภ.๒ เป็นประธาน ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐท.สข.ทรภ.๒ ภาพกิจกรรมต่อ ..