ข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9
 

[1.] ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้ง ความเห็นแย้ง
และคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

   ขออนุญาตให้ราษฎรจับจองทำประโยชน์ที่ดินในเขตทรงสงวนชุดที่ ๗๔ เอกสาร
 

[2.] นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7(4)
(คือ กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ
ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง)

   คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แถลงต่อรัฐสภา ๒๙ ธ.ค.๒๕๕๑ เอกสาร
   นโยบาย ผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ เอกสาร
  นโยบาย ผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เอกสาร
  นโยบาย ผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เอกสาร
  นโยบาย ผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เอกสาร
   นโยบาย พลเอกทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เอกสาร
     

 

[3.] แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

   ข้อมูลข่าวสารในส่วนนี้เป็นเอกสารลับ ไม่สามารถเปิดเผยได้

 

[4.] คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

   พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เอกสาร
   ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ เอกสาร
   ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ เอกสาร
   คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ชุด๑) เอกสาร
   คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ชุด๒) เอกสาร
   คำสั่งทัพเรือภาคที่ ๒ (เฉพาะ)ที่ ๗๙๗/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารพื้นที่สงขลา (ศขร.สงขลา) เอกสาร
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ เอกสาร
   พรบ.เขตความปลอดภัยในราชการทหาร เอกสาร
   พรก.สถานการณ์ฉุกเฉิก เอกสาร
   พรบ.กฎอัยการศึก เอกสาร
   พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ เอกสาร
   พรบ.การเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ.๒๕๓๐ เอกสาร
   พรบ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.๒๕๓๔ เอกสาร
   พรบ.กักเรือ เอกสาร
   พรบ.กำหนดวิธีการปฏิบัติแก่บุคคลซึ่งเผยแพร่ฯ พุทธศักราช ๒๔๘๘ เอกสาร
   พรบ.การเฉลี่ยความเสียหายในการเดินเรือ พ.ศ.๒๕๔๗ เอกสาร
   พรบ.การเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันตรายในการเดินเรือ พ.ศ.๒๕๔๗ เอกสาร
   พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ เอกสาร
   พรบ.การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล พ.ศ.๒๕๕๐ เอกสาร
   พรบ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ เอกสาร
   กฎกระทรวง(พ.ศ.๒๕๔๑)ออกตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เอกสาร
   กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๔๑)ออกตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เอกสาร
   กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓(พ.ศ.๒๕๔๑)ออกตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เอกสาร
   กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓(พ.ศ.๒๕๔๒)ออกตาม พรบ.ข้อ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เอกสาร
   พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เอกสาร
   พรบ.แก้ไขเพิ่มเติม พรก.ควบคุมสินค้าตามชายแดน พ.ศ.๒๕๒๔ พ.ศ.๒๕๒๘ เอกสาร
   พรก.ควบคุมสินค้าตามชายแดน พ.ศ.๒๕๒๔ เอกสาร
   พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๓๐ เอกสาร
   กฎกระทรวง(พ.ศ.๒๕๓๔)ออกตาม พรบ.ควบคุมยุทธ๓ัณฑ์ พ.ศ.๒๕๓๐ เอกสาร
   กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒(พ.ศ.๒๕๓๔)ออกตาม พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ส.๒๕๓๐ เอกสาร
   กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓(พ.ศ.๒๕๓๔)ออกตาม พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๓๐ เอกสาร
   กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔(พ.ศ.๒๕๓๔)ออกตาม พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๓๐ เอกสาร
   กฎหมาย ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๔๖)ออกตาม พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๔๖ เอกสาร
   พรบ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ เอกสาร
   พรบ.ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.๒๔๙๘ เอกสาร
   พรบ.เกี่ยวกับเชลยศึก พ.ศ.๒๔๙๘ เอกสาร
   ประมวลกฎหมายอาญาทหาร เอกสาร
   พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ เอกสาร
   พรบ.ราชองครักษ์ พ.ศ.๒๔๘๐ เอกสาร
   พรบ.รถยนต์ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ เอกสาร
   กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕(พ.ศ.๒๕๐๒)ออกตาม พรบ.รถยนต์ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ เอกสาร
   พรบ.ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๑ เอกสาร
   พรบ.เรือนจำทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ เอกสาร
   พรบ.เรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ เอกสาร
   พรบ.อาวุธฯ พ.ศ.๒๔๙๐ เอกสาร
   กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ ออกตาม พรบ.อาวุธปืนฯ พ.ศ.๒๔๙๐ เอกสาร
   พรบ.ให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ.๒๔๙๐ เอกสาร
   พรบ.สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องในการรบ พุทธศักราช ๒๔๘๕ เอกสาร
   พรบ.ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์ฯ พ.ศ.๒๕๔๙ เอกสาร
   พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ เอกสาร
   พรบ.ว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ เอกสาร
   พรบ.ว่าด้วยเขตปลอดภัยในราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๘ เอกสาร
   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติและประสานงาน เอกสาร

 

[5.] สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง (ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์
เพื่อให้แพร่หลายตามจำนวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงสิ่งที่พิมพ์นั้น
ก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่ง)

   กองทัพเรือไม่มีเอกสารตามสิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง เอกสาร

 

[6.] สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญา ร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

   กองทัพเรือไม่มีเอกสารสัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน เอกสาร

 

[7.] มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย

   มติคณะรัฐมนตรี : http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-1.jsp?menu=1
   วิธีการค้นหามติคณะรัฐมนตรี เอกสาร
   มติคณะรัฐมนตรี เอกสาร
   พระราชกฤษฏีกาการแบ่งส่วนราชการ เอกสาร
   การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๖ ม.ค.๒๕๕๒ เอกสาร
   การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๓ ม.ค.๒๕๕๒ เอกสาร
   การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๐ ม.ค.๒๕๕๒ เอกสาร
   การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๘ ม.ค.๒๕๕๒ เอกสาร
   การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๗ ก.พ.๒๕๕๒ เอกสาร
   การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๔ ก.พ.๒๕๕๒ เอกสาร
   การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓ มี.ค.๒๕๕๒ เอกสาร
   การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๐ มี.ค.๒๕๕๒ เอกสาร
   การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๗ มี.ค.๒๕๕๒ เอกสาร
   การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๘ เม.ย.๕๒ เอกสาร
   การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๒ พ.ค.๕๒ เอกสาร
   การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๓ มิ.ย.๕๒ เอกสาร
   การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๖ มิ.ย.๕๒ เอกสาร
   การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๓ มิ.ย.๕๒ เอกสาร
   การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓๐ มิ.ย.๕๒ เอกสาร
   การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๙ ก.ค.๕๒ เอกสาร
   การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๔ ก.ค.๕๒ เอกสาร
   การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๑ ก.ค.๒๕๕๒ เอกสาร
   การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๘ ก.ค.๒๕๕๒ เอกสาร
   ๑ กห.มติ ครม. ๑๔ ต.ค.๒๕๕๑ เอกสาร
   ๒ กห.มติ ครม. ๒๑ ต.ค.๒๕๕๑ เอกสาร
   ๓ กห.มติ ครม. ๒๑ ต.ค.๒๕๕๑ เอกสาร
   ๔ กห.มติ ครม. ๔ พ.ย.๒๕๕๑ เอกสาร
   ๕ กห.มติ ครม. ๔ พ.ย.๒๕๕๑ เอกสาร
   ๖ กห.มติ ครม. ๑๑ พ.ย.๒๕๕๑ เอกสาร
   ๗ กห.มติ ครม. ๑๙ พ.ย.๒๕๕๑ เอกสาร
   ๘ กห.มติ ครม. ๒ ธ.ค.๒๕๕๑ เอกสาร
   ๙ กห.มติ ครม. ๖ ม.ค.๒๕๕๒ เอกสาร
   ๑๐ กห.มติ ครม. ๑๓ ม.ค.๒๕๕๒ เอกสาร
   ๑๑ กห.มติ ครม. ๑๓ ม.ค.๒๕๕๒ เอกสาร
   ๑๒ กห.มติ ครม. ๑๓ ม.ค.๒๕๕๒ เอกสาร
   ๑๓ กห.มติ ครม. ๑๓ ม.ค.๒๕๕๒ เอกสาร
   ๑๔ กห.มติ ครม. ๑๓ ม.ค.๒๕๕๒ เอกสาร
   ๑๕ กห.มติ ครม. ๑๓ ม.ค.๒๕๕๒ เอกสาร
   ๑๖ กห.มติ ครม. ๒๘ ม.ค.๒๕๕๒ เอกสาร
   ๑๗ กห.มติ ครม. ๓ ก.พ.๒๕๕๒ เอกสาร
   ๑๘ กห.มติ ครม. ๑๗ ก.พ.๒๕๕๒ เอกสาร
   ๑๙ กห.มติ ครม. ๑๗ ก.พ.๒๕๕๒ เอกสาร
   ๒๐ กห.มติ ครม. ๑๗ ก.พ.๒๕๕๒ เอกสาร
   ๒๑ กห.มติ ครม. ๑๗ ก.พ.๒๕๕๒ เอกสาร
   ๒๒ กห.มติ ครม. ๒๔ ก.พ.๒๕๕๒ เอกสาร
   ๒๓ กห.มติ ครม. ๑๐ มี.ค.๒๕๕๒ เอกสาร
   ๒๔ กห.มติ ครม. ๑๗ มี.ค.๒๕๕๒ เอกสาร
   ๒๕ กห.มติ ครม. ๒๔ มี.ค.๒๕๕๒ เอกสาร
   ๒๖ กห.มติ ครม. ๒๑ เม.ย.๒๕๕๒ เอกสาร
   ๒๗ กห.มติ ครม. ๖ พ.ค.๒๕๕๒ เอกสาร
   ๒๘ กห.มติ ครม. ๖ พ.ค.๒๕๕๒ เอกสาร
   ๒๙ กห.มติ ครม. ๑๓ พ.ค.๒๕๕๒ เอกสาร
   ๓๐ กห.มติ ครม. ๑๙ พ.ค.๒๕๕๒ เอกสาร
   ๓๑ กห.มติ ครม. ๓ มิ.ย.๒๕๕๒ เอกสาร
   ๓๒ กห.มติ ครม. ๑๖ มิ.ย.๒๕๕๒ เอกสาร
   ๓๓ กห.มติ ครม. ๑๖ มิ.ย.๒๕๕๒ เอกสาร
   ๓๔ กห.มติ ครม. ๒๑ ก.ค.๒๕๕๒ เอกสาร
   ๓๕ กห.มติ ครม. ๒๑ ก.ค.๒๕๕๒ เอกสาร
   ๓๖ กห.มติ ครม. ๕ ส.ค.๒๕๕๒ เอกสาร
   ๓๗ กห.มติ ครม. ๑๘ ส.ค.๒๕๕๒ เอกสาร
   ๓๘ กห.มติ ครม. ๑๘ ส.ค.๒๕๕๒ เอกสาร
   ๓๙ กห.มติ ครม. ๑๘ ส.ค.๒๕๕๒ เอกสาร
   ๔๐ กห.มติ ครม. ๑๘ ส.ค.๒๕๕๒ เอกสาร
   ๔๑ กห.มติ ครม. ๑๘ ส.ค.๒๕๕๒ เอกสาร
   ๔๒ กห.มติ ครม. ๑๘ ส.ค.๒๕๕๒ เอกสาร
   ๔๓ กห.มติ ครม. ๑๘ ส.ค.๒๕๕๒ เอกสาร
   ๔๔ กห.มติ ครม. ๒๕ ส.ค.๒๕๕๒ เอกสาร
   ๔๕ กห.มติ ครม. ๒๒ ก.ย.๒๕๕๒ เอกสาร
   ๔๖ กห.มติ ครม. ๒๒ ก.ย.๒๕๕๒ เอกสาร
   ๔๘ กห.มติ ครม.๖ ต.ค.๒๕๕๒ เอกสาร
   ๔๗ กห.มติ ครม.๒๐ ต.ค.๒๕๕๒ เอกสาร
   ๔๙ กห.มติ ครม.๑๓ ต.ค.๒๕๕๒ เอกสาร
   ๕๐ กห. มติ ครม. ๓ พ.ย.๒๕๕๒ เอกสาร
   ๕๑ กห. มติ ครม. ๑๐ พ.ย.๒๕๕๒ เอกสาร
   ๕๒ กห. มติ ครม. ๑๗ พ.ย.๒๕๕๒ เอกสาร
   ๕๓ กห. มติ ครม. ๒๔ พ.ย.๒๕๕๒ เอกสาร
   ๕๔ กห. มติ ครม. ๑ ธ.ค.๒๕๕๒ เอกสาร
   ๕๕ กห. มติ ครม. ๘ ธ.ค.๒๕๕๒ เอกสาร
   ๕๖ กห. มติ ครม. ๑๕ ธ.ค.๒๕๕๒ เอกสาร
   ๕๗ กห. มติ ครม. ๒๒ ธ.ค.๒๕๕๒ เอกสาร
   ๕๘ กห. มติ ครม. ๒๙ ธ.ค.๒๕๕๒ เอกสาร
   ๕๙ กห. มติ ครม. ๕ ม.ค.๒๕๕๓ เอกสาร
   ๖๐ กห. มติ ครม. ๑๙ ม.ค.๒๕๕๓ เอกสาร
  ๖๑ กห. มติ ครม. ๒ ก.พ.๒๕๕๓ เอกสาร
  ๖๒ กห. มติ ครม. ๙ ก.พ.๒๕๕๓ เอกสาร
  ๖๓ กห. มติ ครม. ๑๖ ก.พ.๒๕๕๓ เอกสาร
  ๖๔ กห. มติ ครม. ๒๓ ก.พ.๒๕๕๓ เอกสาร
  ๖๕ กห. มติ ครม. ๒ มี.ค.๒๕๕๓ เอกสาร
  ๖๖ กห. มติ ครม. ๙ มี.ค.๒๕๕๓ เอกสาร
  ๖๗ กห. มติ ครม. ๗ เม.ย.๒๕๕๓ เอกสาร
  ๖๘ กห. มติ ครม. ๒ พ.ค.๒๕๕๓ (นัดพิเศษ) เอกสาร
  ๖๙ กห. มติ ครม. ๔ พ.ค.๒๕๕๓ เอกสาร
  ๗๐ กห. มติ ครม. ๒ มิ.ย.๒๕๕๓ เอกสาร
  ๗๑ กห. มติ ครม. ๘ มิ.ย.๒๕๕๓ เอกสาร
  ๗๒ กห. มติ ครม. ๑๕ มิ.ย.๒๕๕๓ เอกสาร
  ๗๓ กห.มติ ครม ๒๙ มิ.ย.๒๕๕๓ เอกสาร
  ๗๔ กห.มติ ครม ๖ ก.ค.๒๕๕๓ เอกสาร
  ๗๕ กห.มติ ครม ๑๓ ก.ค.๒๕๕๓ เอกสาร
  ๗๖ กห.มติ ครม ๒๐ ก.ค.๒๕๕๓ เอกสาร
  ๗๗ กห.มติ ครม ๓ ส.ค.๒๕๕๓ เอกสาร
  ๗๘ กห.มติ ครม ๑๖ ส.ค.๒๕๕๓ เอกสาร
  ๗๙ กห.มติ ครม ๒๔ ส.ค.๒๕๕๓ เอกสาร
  ๘๐ กห.มติ ครม ๓๑ ส.ค.๒๕๕๓ เอกสาร
  ๘๑ กห.มติ ครม ๗ ก.ย.๒๕๕๓ เอกสาร
  ๘๒ กห.มติ ครม ๑๔ ก.ย.๒๕๕๓ เอกสาร
  ๘๓ กห.มติ ครม ๒๑ ก.ย.๒๕๕๓ เอกสาร
  ๘๔ กห.มติ ครม ๒๘ ก.ย.๒๕๕๓ เอกสาร
  ๘๕ กห.มติ ครม ๕ ต.ค.๒๕๕๓ เอกสาร
  ๘๖ กห.มติ ครม ๑๒ ต.ค.๒๕๕๓ เอกสาร
  ๘๗ กห.มติ ครม ๑๙ ต.ค.๒๕๕๓ เอกสาร
  ๘๘ กห.มติ ครม ๒ พ.ย.๒๕๕๓ เอกสาร
  ๘๙ กห.มติ ครม ๙ พ.ย.๒๕๕๓ เอกสาร
  ๙๐ กห.มติ ครม ๑๖ พ.ย.๒๕๕๓ เอกสาร
  ๙๑ กห.มติ ครม ๒๕ พ.ย.๒๕๕๓ เอกสาร
  ๙๒ กห.มติ ครม ๓๐ พ.ย.๒๕๕๓ เอกสาร
  ๙๓ กห.มติ ครม ๗ ธ.ค.๒๕๕๓ เอกสาร
  ๙๔ กห.มติ ครม ๑๔ ธ.ค.๒๕๕๓ เอกสาร
  ๙๕ กห.มติ ครม ๒๑ ธ.ค.๒๕๕๓ เอกสาร
  ๙๖ กห.มติ ครม ๒๘ ธ.ค.๒๕๕๓ เอกสาร
  ๙๗ กห.มติ ครม ๔ ม.ค.๒๕๕๔ เอกสาร
  ๙๘ กห.มติ ครม ๑๑ ม.ค.๒๕๕๔ เอกสาร
  ๙๙ กห.มติ ครม ๑๘ ม.ค.๒๕๕๔ เอกสาร
  ๑๐๐ กห.มติ ครม ๒๔ ม.ค.๒๕๕๔ เอกสาร
  ๑๐๑ กห.มติ ครม ๑ ก.พ.๒๕๕๔ เอกสาร
  ๑๐๒ กห.มติ ครม ๘ ก.พ.๒๕๕๔ เอกสาร
  ๑๐๓ กห.มติ ครม ๑๕ ก.พ.๒๕๕๔ เอกสาร
  ๑๐๔ กห.มติ ครม ๒๒ ก.พ.๒๕๕๔ เอกสาร
  ๑๐๕ กห.มติ ครม ๑ มี.ค.๒๕๕๔ เอกสาร
  ๑๐๖ กห.มติ ครม ๘ มี.ค.๒๕๕๔ เอกสาร
  ๑๐๗ กห.มติ ครม ๒๒ มี.ค.๒๕๕๔ เอกสาร
  ๑๐๘ กห.มติ ครม ๒๘ มี.ค.๒๕๕๔ เอกสาร
  ๑๐๙ กห.มติ ครม ๔ เม.ย.๒๕๕๔ เอกสาร
  ๑๑๐ กห.มติ ครม ๑๒ เม.ย.๒๕๕๔ เอกสาร
  ๑๑๑ กห.มติ ครม ๒๐ เม.ย.๒๕๕๔ เอกสาร
  ๑๑๒ กห.มติ ครม ๓ พ.ค.๒๕๕๔ ช่วงเช้า เอกสาร
  ๑๑๓ กห.มติ ครม ๓ พ.ค.๒๕๕๔ ช่วงค่ำ เอกสาร
  ๑๑๔ กห.มติ ครม ๑๐ พ.ค.๒๕๕๔ เอกสาร
  ๑๑๕ กห.มติ ครม ๑๘ พ.ค.๒๕๕๔ เอกสาร
  ๑๑๖ กห.มติ ครม ๗ มิ.ย.๒๕๕๔ เอกสาร
  ๑๑๗ กห.มติ ครม ๑๔ มิ.ย.๒๕๕๔ เอกสาร
  ๑๑๘ กห.มติ ครม ๒๐ มิ.ย.๒๕๕๔ เอกสาร
  ๑๑๙ กห.มติ ครม ๒๘ มิ.ย.๒๕๕๔ เอกสาร
  ๑๒๐ กห.มติ ครม ๑๒ ก.ค.๒๕๕๔ เอกสาร
  ๑๒๑ กห.มติ ครม ๑ ส.ค.๒๕๕๔ เอกสาร
  ๑๒๒ กห.มติ ครม ๑๖ ส.ค.๒๕๕๔ เอกสาร
  ๑๒๓ กห.มติ ครม ๓๐ ส.ค.๒๕๕๔ เอกสาร
  ๑๒๔ กห.มติ ครม ๖ ก.ย.๒๕๕๔ เอกสาร
  ๑๒๕ กห.มติ ครม ๒๐ ก.ย.๒๕๕๔ เอกสาร
  ๑๒๖ กห.มติ ครม ๒๗ ก.ย.๒๕๕๔ เอกสาร
  ๑๒๗ กห.มติ ครม ๔ ต.ค.๒๕๕๔ เอกสาร
  ๑๒๘ กห.มติ ครม ๑๑ ต.ค.๒๕๕๔ เอกสาร
  ๑๒๙ กห.มติ ครม ๑๘ ต.ค.๒๕๕๔ เอกสาร
  ๑๓๐ กห.มติ ครม ๒๕ ต.ค.๒๕๕๔ เอกสาร
  ๑๓๑ กห.มติ ครม ๑ พ.ย.๒๕๕๔ เอกสาร
  ๑๓๒ กห.มติ ครม ๘ พ.ย.๒๕๕๔ เอกสาร
  ๑๓๓ กห.มติ ครม ๑๕ พ.ย.๒๕๕๔ เอกสาร
  ๑๓๔ กห.มติ ครม ๒๒ พ.ย.๒๕๕๔ เอกสาร
  ๑๓๕ กห.มติ ครม ๒๙ พ.ย.๒๕๕๔ เอกสาร
  ๑๓๖ กห.มติ ครม ๖ ธ.ค.๒๕๕๔ เอกสาร
  ๑๓๗ กห.มติ ครม ๑๒ ธ.ค.๒๕๕๔ (นัดพิเศษ) เอกสาร
  ๑๓๘ กห.มติ ครม ๑๓ ธ.ค.๒๕๕๔ เอกสาร
  ๑๓๙ กห.มติ ครม ๑๙ ธ.ค.๒๕๕๔ เอกสาร
  ๑๔๐ กห.มติ ครม ๒๗ ธ.ค.๒๕๕๔ เอกสาร
  ๑๔๑ กห.มติ ครม ๔ ม.ค.๒๕๕๕ เอกสาร
  ๑๔๒ กห.มติ ครม ๑๐ ม.ค.๒๕๕๕ เอกสาร
  ๑๔๓ กห.มติ ครม ๑๕ ม.ค.๒๕๕๕ เอกสาร
  ๑๔๔ กห.มติ ครม ๒๔ ม.ค.๒๕๕๕ เอกสาร
  ๑๔๕ กห.มติ ครม ๓๑ ม.ค.๒๕๕๕ เอกสาร
  ๑๔๖ กห.มติ ครม ๗ ก.พ.๒๕๕๕ เอกสาร
  ๑๔๗ กห.มติ ครม ๑๓ ก.พ.๒๕๕๕ เอกสาร
  ๑๔๘ กห.มติ ครม ๒๒ ก.พ.๒๕๕๕ เอกสาร
  ๑๔๙ กห.มติ ครม ๒๘ ก.พ.๒๕๕๕ เอกสาร
  ๑๕๐ กห.มติ ครม ๖ มี.ค.๒๕๕๕ เอกสาร
  ๑๕๑ กห.มติ ครม ๑๓ มี.ค.๒๕๕๕ เอกสาร
  ๑๕๒ กห.มติ ครม ๒๐ มี.ค.๒๕๕๕ เอกสาร
  ๑๕๓ กห.มติ ครม ๒๙ มี.ค.๒๕๕๕ เอกสาร
  ๑๕๔ กห.มติ ครม ๒ เม.ย.๒๕๕๕ เอกสาร
  ๑๕๕ กห.มติ ครม ๑๐ เม.ย.๒๕๕๕ เอกสาร
  ๑๕๖ กห.มติ ครม ๑๗ เม.ย.๒๕๕๕ เอกสาร
  ๑๕๗ กห.มติ ครม ๒๔ เม.ย.๒๕๕๕ เอกสาร
  ๑๕๘ กห.มติ ครม ๑ พ.ค.๒๕๕๕ เอกสาร
  ๑๕๙ กห.มติ ครม ๘ พ.ค.๒๕๕๕ เอกสาร
  ๑๖๐ กห.มติ ครม ๒๐ พ.ค.๒๕๕๕ เอกสาร
  ๑๖๑ กห.มติ ครม ๒๙ พ.ค.๒๕๕๕ เอกสาร
  ๑๖๒ กห.มติ ครม ๕ มิ.ย.๒๕๕๕ เอกสาร
  ๑๖๓ กห.มติ ครม ๑๒ มิ.ย.๒๕๕๕ เอกสาร
  ๑๖๔ กห.มติ ครม ๑๙ มิ.ย.๒๕๕๕ เอกสาร
  ๑๖๕ กห.มติ ครม ๒๖ มิ.ย.๒๕๕๕ เอกสาร
  ๑๖๖ กห.มติ ครม ๓ ก.ค.๒๕๕๕ เอกสาร
  ๑๖๗ กห.มติ ครม ๑๐ ก.ค.๒๕๕๕ เอกสาร
  ๑๖๘ กห.มติ ครม ๑๗ ก.ค.๒๕๕๕ เอกสาร
  ๑๖๙ กห.มติ ครม ๒๔ ก.ค.๒๕๕๕ เอกสาร
  ๑๗๐ กห.มติ ครม ๓๐ ก.ค.๒๕๕๕ เอกสาร
  ๑๗๑ กห.มติ ครม ๗ ส.ค.๒๕๕๕ เอกสาร
  ๑๗๒ กห.มติ ครม ๑๔ ส.ค.๒๕๕๕ เอกสาร
  ๑๗๓ กห.มติ ครม ๒๑ ส.ค.๒๕๕๕ เอกสาร
  ๑๗๔ กห.มติ ครม ๔ ก.ย.๒๕๕๕ เอกสาร
  ๑๗๕ กห.มติ ครม ๑๑ ก.ย.๒๕๕๕ เอกสาร
  ๑๗๖ กห.มติ ครม ๑๘ ก.ย.๒๕๕๕ เอกสาร
  ๑๗๗ กห.มติ ครม ๒ ต.ค.๒๕๕๕ เอกสาร
  ๑๗๘ กห.มติ ครม ๙ ต.ค.๒๕๕๕ เอกสาร
  ๑๗๙ กห.มติ ครม ๑๕ ต.ค.๒๕๕๕ เอกสาร
  ๑๘๐ กห.มติ ครม ๒๒ ต.ค.๒๕๕๕ เอกสาร
  ๑๘๑ กห.มติ ครม ๑๒ พ.ย.๒๕๕๕ เอกสาร
  ๑๘๒ กห.มติ ครม ๒๐ พ.ย.๒๕๕๕ เอกสาร
  ๑๘๓ กห.มติ ครม ๔ ธ.ค.๒๕๕๕ เอกสาร
  ๑๘๔ กห.มติ ครม ๑๑ ธ.ค.๒๕๕๕ เอกสาร
  ๑๘๕ กห.มติ ครม ๒๕ ธ.ค.๒๕๕๕ เอกสาร
  ๑๘๖ กห.มติ ครม ๘ ม.ค.๒๕๕๖ เอกสาร
  ๑๘๗ กห.มติ ครม ๑๕ ม.ค.๒๕๕๖ เอกสาร
  ๑๘๘ กห.มติ ครม ๒๑ ม.ค.๒๕๕๖ เอกสาร
  ๑๘๙ กห.มติ ครม ๒๙ ม.ค.๒๕๕๖ เอกสาร
  ๑๙๐ กห.มติ ครม ๕ ก.พ.๒๕๕๖ เอกสาร
  ๑๙๑ กห.มติ ครม ๑๒ ก.พ.๒๕๕๖ เอกสาร
  ๑๙๒ กห.มติ ครม ๑๙ ก.พ.๒๕๕๖ เอกสาร
  ๑๙๒ กห.มติ ครม ๑๒ มี.ค.๒๕๕๖ เอกสาร
  ๑๙๓ กห.มติ ครม ๑๙ มี.ค.๒๕๕๖ เอกสาร
  ๑๙๔ กห.มติ ครม ๒๖ เม.ย.๒๕๕๖ เอกสาร
  ๑๙๔ กห.มติ ครม ๙ เม.ย.๒๕๕๖ เอกสาร
  ๑๙๖ กห.มติ ครม ๒๓ เม.ย.๒๕๕๖ เอกสาร
  ๑๙๗ กห.มติ ครม ๓๐ เม.ย.๒๕๕๖ อกสาร
  ๑๙๘ กห.มติ ครม ๐๗ พ.ค.๒๕๕๖ เอกสาร
  ๑๙๙ กห.มติ ครม ๒๑ พ.ค.๒๕๕๖ เอกสาร
  ๒๐๐ กห.มติ ครม ๒๘ พ.ค.๒๕๕๖ เอกสาร
  ๒๐๑ กห.มติ ครม ๐๔ มิ.ย.๒๕๕๖ เอกสาร
  ๒๐๒ กห.มติ ครม ๑๐ มิ.ย.๒๕๕๖ เอกสาร
  ๒๐๓ กห.มติ ครม ๐๒ ก.ค.๒๕๕๖ เอกสาร
  ๒๐๔ กห.มติ ครม ๐๖ ส.ค.๒๕๕๖ เอกสาร
  ๒๐๕ กห.มติ ครม ๑๓ ส.ค.๒๕๕๖ เอกสาร
  ๒๐๖ กห.มติ ครม ๒๐ ส.ค.๒๕๕๖ เอกสาร
  ๒๐๗ กห.มติ ครม ๑๐ ก.ย.๒๕๕๖ เอกสาร
  ๒๐๘ กห.มติ ครม ๑๗ ก.ย.๒๕๕๖ เอกสาร
  ๒๐๙ กห.มติ ครม ๒๔ ก.ย.๒๕๕๖ เอกสาร
  ๒๑๐ กห.มติ ครม ๐๑ ต.ค.๒๕๕๖ เอกสาร
  ๒๑๑ กห.มติ ครม ๑๕ ต.ค.๒๕๕๖ เอกสาร
  ๒๑๒ กห.มติ ครม ๒๒ ต.ค.๒๕๕๖ เอกสาร
  ๒๑๓ กห.มติ ครม ๒๙ ต.ค.๒๕๕๖ เอกสาร
  ๒๑๔ กห.มติ ครม ๑ พ.ย.๒๕๕๖ เอกสาร
  ๒๑๕ กห.มติ ครม ๕ พ.ย.๒๕๕๖ เอกสาร
  ๒๑๖ กห.มติ ครม ๑๒ พ.ย.๒๕๕๖ เอกสาร
  ๒๑๗ กห.มติ ครม ๑๙ พ.ย.๒๕๕๖ เอกสาร
  ๒๑๘ กห.มติ ครม ๒๕ พ.ย.๒๕๕๖ เอกสาร
  ๒๑๙ กห.มติ ครม ๑ ธ.ค.๒๕๕๖ (สัญจร) เอกสาร
  ๒๒๐ กห.มติ ครม ๓ ธ.ค.๒๕๕๖ เอกสาร
  ๒๒๑ กห.มติ ครม ๑๐ ธ.ค.๒๕๕๖ เอกสาร
  ๒๒๒ กห.มติ ครม ๑๗ ธ.ค.๒๕๕๖ เอกสาร
  ๒๒๓ กห.มติ ครม ๒๕ ธ.ค.๒๕๕๖ เอกสาร
  ๒๒๔ กห.มติ ครม ๗ ม.ค.๒๕๕๗ เอกสาร
  ๒๒๕ กห.มติ ครม ๒๑ ม.ค.๒๕๕๗ เอกสาร
  ๒๒๖ กห.มติ ครม ๒๘ ม.ค.๒๕๕๗ เอกสาร
  ๒๒๗ กห.มติ ครม ๑๑ ก.พ.๒๕๕๗ เอกสาร
  ๒๒๘ กห.มติ ครม ๒๕ ก.พ.๒๕๕๗ เอกสาร
  ๒๒๙ กห.มติ ครม ๑๑ มี.ค.๒๕๕๗ เอกสาร
  ๒๓๐ กห.มติ ครม ๒๕ มี.ค.๒๕๕๗ เอกสาร
  ๒๓๑ กห.มติ ครม ๑ เม.ย.๒๕๕๗ เอกสาร
  ๒๓๒ กห.มติ ครม ๘ เม.ย.๒๕๕๗ เอกสาร
  ๒๓๓ กห.มติ ครม ๒๒ เม.ย.๒๕๕๗ เอกสาร
  ๒๓๔ กห.มติ ครม ๖ พ.ค.๒๕๕๗ เอกสาร
     
     
     
     

   
 

[8.] ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

   ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา กองทัพเรือ
: www.navy.mi.th/supplyonline/showsupply.php
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาหรือประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
์:www.navy.mi.th/logis/general/interweb_files/procure.html
   ข้อมูลข่าวสารกองทัพเรือรายเดือน
:www.navy.mi.th/act/report/monthly.php
   ข้อมูลข่าวสารกองทัพเรือรายหน่วย
:www.navy.mi.th/act/report/new_dept.php
   
  กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
     
  NEB-คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เอกสาร
  องค์กรความร่วมมือ climate change เอกสาร
  ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เอกสาร
  ๒. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ เอกสาร
  ๓. พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เอกสาร
  ๔. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ เอกสาร
  ๕. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เอกสาร
  ๖. พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.๒๕๕๑ เอกสาร
  ๗. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เอกสาร
  ๘. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เอกสาร
  ๙. พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เอกสาร
  ๑๐.พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เอกสาร
  ๑๑. พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เอกสาร
  ๑๒. พระราชบัญญัติส่วนป่า พ.ศ.๒๕๓๕ เอกสาร
  ๑๓. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เอกสาร
  ๑๔. พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.๒๔๙๐ เอกสาร
  ๑๕. พระราชบัญญัติพันธ์พืช พ.ศ.๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เอกสาร
  ๑๖. พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ เอกสาร
  ๑๗. พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์พืช พ.ศ.๒๕๔๒ เอกสาร
  ๑๘. พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เอกสาร
  ๑๙ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติ่ม เอกสาร
  ๒๐. พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.๒๕๑๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เอกสาร
  ๒๑. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ๒๕๒๒ เอกสาร
  ๒๒. พระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เอกสาร
  ๒๓. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เอกสาร
  ๒๔. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ เอกสาร
  ๒๕. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ เอกสาร
  ๒๖. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๒๓ เอกสาร
  ๒๗. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๔๙๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เอกสาร
  ๒๘. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.๒๕๒๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เอกสาร
  ๒๙. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เอกสาร
  ๓๐. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เอกสาร
  ๓๑. พระราชบัญญัติการชลประทานราษฏร์ พ.ศ.๒๔๘๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เอกสาร
  ๓๒. พระราชบัญญัติการชบประทานหลวง พ.ศ.๒๔๘๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เอกสาร
  ๓๓. พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เอกสาร
  ๓๔. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ เอกสาร
     
   
  อนุสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
   
  ๑. อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธ์ เอกสาร
  ๒. สนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร เอกสาร
  ๓. อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายและการกำจัดของเสียอันตรายข้ามแดน เอกสาร
  ๔. อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เอกสาร
  ๕. อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ เอกสาร
  ๖. อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ เอกสาร
  ๗. อนุสัญญาคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก เอกสาร
  ๘. อนุสัญญารอตเตอดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลข่าวสารเคมีล่วงหน้าสำหรับสารเคมีอันตราย
และสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ
เอกสาร
   
  ๙. อนุสัญญากรุงสต็อกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน เอกสาร
  ๑๐. พิธีสารคาร์ตาเฮน่า เอกสาร
  ๑๑. พิธีสารเกียวโต เอกสาร