การดำเนินการตามขั้นตอน

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ นั้น ข้อมูลข่าวสาร หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆและไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมผิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งบันทึกไว้ปรากฏได้ จึงทำให้ กระทรวงกลาโหม ตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ ขึ้น และกองทัพเรือ จึงดำเนินการ ตามระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ เพื่อรองรับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
โดยกำหนดให้มี ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ ประจำพื้นที่ จำนวน ๔ ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองทัพเรือ พื้นที่สงขลา ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือพื้นที่พังงา และศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ ในการดำเนินการได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ พื้นที่สงขลา โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ๕ ขั้นตอนดังนี้

   
   

 

ขั้นตอนที่ ๑

ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ดังนี้

 จัดสถานที่ / จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ สำหรับให้บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบ ข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก และมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้ข้อมูลของส่วนราชการเป็นการเฉพาะ

ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองทัพเรือ พื้นที่สงขลา ณ ห้องประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒
ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
โทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ หมายเลข ๒๒๑๒๑ และ โทรศัพท์ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) หมายเลข ๐ - ๗๔๓๑ ๑๘๙๓

ได้จัดทำโปรแกรม ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ พื้นที่สงขลา จำนวน ๘ หัวข้อ
โดยฝากเชื่อมโยงไปเวปไซด์ของ ทัพเรือภาคที่ ๒ ชื่อ http://www.nac2.navy.mi.th/act

มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการเป็นการเฉพาะ

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองทัพเรือ พื้นที่สงขลา ตามคำสั่ง ทัพเรือภาคที่ ๒ (เฉพาะ) ที่ ๘๐๒/๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองทัพเรือ พื้นที่สงขลา (ศขร.สงขลา)

มีป้ายบอกถึงที่ตั้งของสถานที่หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ส่วนราชการจัดไว้สำหรับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ที่เข้าใจได้ง่าย และมองเห็นได้ชัดเจนดำเนินการติดตั้งป้ายศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ พื้นที่ฐานทัพเรือสงขลา รวมทั้งหมด ๒ ป้าย

 

   
   
   
   

 

ขั้นตอนที่ ๒

จัดระบบข้อมูลข่าวสารตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ ดังนี้

มีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ เป็นปัจจุบัน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองทัพเรือ พื้นที่สงขลา จัดทำแฟ้มเอกสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ จำนวน ๘ แฟ้ม ประกอบด้วย        

  • ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้ง ความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว        
  • นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗(๔)        
  • แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ        
  • คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน        
  • สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง        
  • สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญา ร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
  • มติคณะรัฐมนตรี        
  • ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

จัดทำข้อมูลดัชนีข้อมูลข่าวสารไว้ให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจนและสามารถ สืบค้นได้สะดวกรวดเร็ว
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ จำนวน ๘ หัวข้อ อยู่ทุกแฟ้ม และจัดทำดัชนี เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล และจัดทำโปรแกรม ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ พื้นที่ฐานทัพเรือสงขลา จำนวน ๘ หัวข้อ โดยฝากเชื่อมโยงในเวปไซต์ของ ทัพเรือภาคที่ ๒ เว็ปไชต์ http://www.nac2.navy.mi.th/act


   
         
   

 

ขั้นตอนที่ ๓

บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารไว้อย่างเป็นระบบ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้

มอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองหัวหน้าส่วนปฏิบัติราชการในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นการเฉพาะ

ทัพเรือภาคที่ ๒ ได้มอบหมายให้

พลเรือตรี สุรนันท์ แสงรัตนกุล เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็น หัวหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองทัพเรือ พื้นที่สงขลา

นาวาเอก พิจิตต ศรีรุ่งเรือง รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒(สายงานกำลังพล)
และ นาวาเอก สิทธิศักดิ์ บุตรนาค รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๒ (สายงานส่งกำลังบำรุง)
เป็น รองหัวหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองทัพเรือ พื้นที่สงขลา

 

ปัจจุบันศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ พื้นที่สงขลา ตั้งอยู่ที่อาคารกองบัญชาการฐานทัพเรือสงขลา พร้อมกับแต่งตั้งให้มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ พื้นที่ฐานทัพเรือสงขลา เป็นการเฉพาะ

 

จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใช้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ รายงานให้ผู้บริหารของส่วนราชการทราบอย่างสม่ำเสมอ (รายเดือน หรือรายไตรมาส)

ได้จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใช้บริการ ปัจจุบันมีประชาชนขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารฯ และใช้บริการข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์
จำนวน ๓๐๗ ราย (ปิดยอด ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑)

 

   
         
   

 

ขั้นตอนที่ ๔

เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้บุคลากรในส่วนราชการ และประชาชนทราบ ดังนี้

ในปี งป.๖๑ ศขร.สงขลา มีแผนจะประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลของราชการให้ประชาชนรับทราบถึงสิทธิในการตรวจสอบการดำเนินงาน โดยจัดอบรมให้ความรู้และกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร
และการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารตามบทบัญญัติ ของกฎหมายให้แก่บุคลากรในส่วนราชการอย่างทั่วถึง
และสม่ำเสมอไม่น้อยกว่า ๔ ชั่วโมง ต่อปี โดยใน งป. ๒๕๖๑ ศขร.สงขลาได้จัดอบรมและประชาสัมพันธ์วันที่ ๒๑ ก.พ.๖๑ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลของราชการให้ประชาชนรับทราบถึงสิทธิในการตรวจสอบการดำเนินงานของส่วนราชการผ่านช่องทางต่าง ๆ ๕ ช่องทาง ดังนี้

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( อินเตอร์เน็ต)

ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์

ผ่านทางสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ๖ สงขลา (ส.ทร.๖ สงขลา)

ผ่านทางแผ่นพับ


ผ่านทางป้ายประกาศ

จัดตู้รับความคิดเห็นของประชาชน ณ ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองทัพเรือ พื้นที่สงขลา


   
         
   

 

ขั้นตอนที่ ๕

เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคาที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้วเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส่วนราชการ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคาที่หัวหน้าส่วนราชการของกองทัพเรือลงนามแล้วเผยแพร่บนเว็บไซด์ของกองทัพเรือ ได้ที่ เว็บไซด์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา กองทัพเรือ

จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน และเผยแพร่บนเว็บไซด์ของส่วนราชการทุกเดือน

   
   
         
   
มีการจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือนของกองทัพเรือ และเผยแพร่บนเว็บไซด์ของกองทัพเรือทุกเดือน ได้ที่ เว็บไซด์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาหรือประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์