ข้อมูลข่าวสารกองทัพเรือ ตามที่ได้รับจาก กรมสารบรรณทหารเรือ


  ข้อมูลข่าวสารกองทัพเรือรายหน่วย

ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ตามมาตรา 7(4) มาตรา 9 และ มาตรา 9(8)

ของหน่วย ปี   


"; //echo ""; echo ""; if(strlen($act_summary)>1){ // echo ""; echo ""; }else{ echo ""; } if(strlen($act_paper)>1){ //echo ""; echo ""; }else{ echo ""; } echo ""; } }else{ ?>

ไม่พบข้อมูล
เดือน ปี สรุปผล
การดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง
( แบบ สขร.1 )
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
".$ii." ".convertmonth($act_month)." ".$act_year."--