ลำดับขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสารในส่วนของกองทัพเรือ

 

ข้อมูลข่าวสาร ๓ กลุ่ม

 

ข้อมูลข่าวสารในส่วนของกองทัพเรือที่ต้องจัดมีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ มีแนวทางปฏิบัติแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้

        กลุ่มที่ ๑ เป็นข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ ที่ลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งสามารถเปิดเผยได้ตลอดเวลา

        กลุ่มที่ ๒ เป็นข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ ที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าไปศึกษาและขอดูได้
                        จากศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารกองทัพเรือตามพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งสามารถเปิดเผยได้ตลอดเวลา

        กลุ่มที่ ๓ เป็นข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ ที่ขอดูได้จากหน่วยต่างๆ ใน ทร.

 

 

ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสารมี ๕ ขั้นตอนดังนี้       
  ขั้นตอนที่ ๑ หน่วยต่าง ๆ ที่ได้รับการร้องขอ ให้พิจารณาในเบื้องต้นก่อน
เมื่อไม่สามารถพิจารณาตกลงใจได้ให้ดำเนินการในขั้นตอนที่ ๒

      ขั้นตอนที่ ๒ ส่งข้อมูลที่ได้รับการร้องขอไปที่กรมข่าวทหารเรือ (ขว.ทร.) พิจารณา
ถ้ากรมข่าวทหารเรือยังไม่สามารถตกลงใจได้ ให้ดำเนินการในขั้นตอนที่ ๓

      ขั้นตอนที่ ๓ ส่งเรื่องดังกล่าวเข้าคณะกรรมการบริหารและวินิจฉัยการเปิดเผยข่าวสารของกองทัพเรือพิจารณาให้ได้ข้อยุติ
แต่หากยังไม่สามารถตกลงใจได้ เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับเหล่าทัพอื่นอีกให้ดำเนินการในขั้นตอนที่ ๔

      ขั้นตอนที่ ๔ ส่งเรื่องดังกล่าวให้กองบัญชาการทหารสูงสุดพิจารณา
หากกองบัญชาการทหารสูงสุดยังไม่สามารถตกลงใจ ได้ให้ดำเนินการในขั้นตอน ที่ ๕


      ขั้นตอนที่ ๕ ส่งไปให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาหาข้อยุติต่อไป

 

 

ขั้นตอนการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารพื้นที่สงขลา