กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ผู้บริหาร

 • พลเรือโท สำเริง จันทร์โส

 • ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2


 • พลเรือตรี สุรนันท์ แสงรัตนกูล

 • รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2


 • พลเรือตรี มานิต โกสีย์

 • รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2


 • พลเรือตรี นพรัตน์ เลิศล้ำ

 • รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2


 • พลเรือตรี โสภณ รัชตาภิรักษ์

 • เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 2


 • พลเรือตรี กฤษฎา รัตนสุภา

 • ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

พลเรือโท

สำเริง จันทร์โส

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2

พลเรือตรี

สุรนันท์ แสงรัตนกูล

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2

พลเรือตรี

มานิต โกสีย์

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2

พลเรือตรี

นพรัตน์ เลิศล้ำ

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2

พลเรือตรี

โสภณ รัชตาภิรักษ์

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 2

พลเรือตรี

กฤษฎา รัตนสุภา

ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด