กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ผู้บริหาร

 • พลเรือโท สุนทร คำคล้าย

 • ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒

 • ติดต่อสำนักงานผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ โทร ๐ ๗๔๓๑ ๑๖๐๑

 • พลเรือตรี พิจิตต ศรีรุ่งเรือง

 • รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒

 • ติดต่อสำนักงานรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ โทร ๐ ๗๔๓๒ ๕๗๙๐

 • พลเรือตรี นิตินาท ปิณฑะสิริ

 • รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒

 • ติดต่อสำนักงานรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ โทร ๐ ๗๔๓๒ ๕๗๙๑

 • พลเรือตรี สุรเชษฎ์ ถาวรขจรศิริ

 • รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒

 • ติดต่อสำนักงานรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ โทร ๐ ๗๔๓๒ ๕๗๙๒

 • พลเรือตรี ธวัชชัย พิมพ์เมือง

 • เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒

 • ติดต่อสำนักงานเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ โทร ๐ ๗๔๓๑ ๕๓๙๑

 • พลเรือตรี กฤษฎา รัตนสุภา

 • ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒

 • ติดต่อสำนักงานผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ โทร ๐ ๗๔๓๑ ๔๘๐๗

พลเรือโท

สุนทร คำคล้าย

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒

พลเรือตรี

พิจิตต ศรีรุ่งเรือง

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒

พลเรือตรี

นิตินาท ปิณฑะสิริ

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒

พลเรือตรี

สุรเชษฎ์ ถาวรขจรศิริ

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒

พลเรือตรี

ธวัชชัย พิมพ์เมือง

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒

พลเรือตรี

กฤษฎา รัตนสุภา

ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด