กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

พลเรือตรี กฤษฎา รัตนสุภา

  • พลเรือตรี กฤษฎา รัตนสุภา

  • ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

  • สมรส
  • -
  • -