กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

พลเรือโท สำเริง จันทร์โส

  • พลเรือโท สำเริง จันทร์โส

  • ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2

  • -
  • -
  • -