กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

พลเรือตรี มานิต โกสีย์

  • พลเรือตรี มานิต โกสีย์

  • รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2

  • -
  • -
  • -