กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

พลเรือตรี นพรัตน์ เลิศล้ำ

  • พลเรือตรี นพรัตน์ เลิศล้ำ

  • รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2

  • โสด
  • -
  • -