กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

พลเรือตรี โสภณ รัชตาภิรักษ์

  • พลเรือตรี โสภณ รัชตาภิรักษ์

  • เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 2

  • โสด
  • -
  • -