กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนายเรือ

Release Date : 13-08-2020 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนายเรือ

ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมโรงเรียนนายเรือ และความเป็นอยู่ของนักเรียนนายเรือ
          วันนี้ (9 ตุลาคม 2563) เวลา 10.30 น พลเรือเอก ชาติชายศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนนายเรือเพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนนายเรือและความเป็นอยู่ของนักเรียนนายเรือ ตลอดจนการดำเนินการต่าง ๆ ของโรงเรียนนายเรือ ในการเพาะบ่มนักเรียนนายเรือ ให้เป็นนายทหารหลักของกองทัพเรือ โดยมี พลเรือโท ไกรศรี เกษรผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ
พร้อมข้าราชการโรงเรียนนายเรือรวมถึงนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 จำนวน 386 นาย ให้การต้อนรับ
         โอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารเรือได้เข้ารับฟังบรรยายสรุปจากผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือถึงผลการปฏิบัติและอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ จากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือได้ให้โอวาทแก่ ข้าราชการทหาร ลูกจ้าง รวมถึง นักเรียนนายเรือ โดยกล่าวว่า  
        ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนนายเรือ ซึ่งถือเป็นความตั้งใจในโอกาสแรก ในการมาพบปะกับกำลังพล และน้อง ๆ นักเรียนนายเรือ โดยสถาบันแห่งนี้ นับเป็นสถาบันการศึกษาหลักของกองทัพเรือ ที่เป็นแหล่งผลิตนายทหารเรืออันเป็นรากแก้วของกองทัพเรือมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมา โดยมีหน้าที่ให้การศึกษา ฝึกและอบรมนักเรียนนายเรือ ให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพทหารเรือที่มีมาตรฐานสากล ตลอดจนสร้างนายทหารเรือที่มีภาวะผู้นำสูง มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีความเป็นสุภาพบุรุษ พร้อมที่จะจบการศึกษาออกไปเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือที่มีคุณภาพ และยึดถือประโยชน์ของกองทัพเรือ และประเทศชาติเป็นสำคัญ
        "ผมทราบดีว่าการที่จะสร้างนักเรียนนายเรือ ให้สามารถสำเร็จการศึกษาและมีคุณภาพตามที่ต้องการนั้น ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนั้นคือ บุคลากรของโรงเรียนนายเรือทุกนาย ไม่ว่าจะเป็นกำลังพลของฝ่ายศึกษา ซึ่งทำหน้าที่ประสิทธิประสาทความรู้ กำลังพลจากกรมนักเรียนนายเรือ ซึ่งทำหน้าที่เสริมสร้างระเบียบวินัย ความอดทน ความเสียสละ และการปลูกฝังแนวคิดความเป็นทหาร ที่จะต้องมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และกำลังพลจากส่วนสนับสนุนต่าง ๆ ที่คอยให้การสนับสนุนทุกรูปแบบ ทำให้นักเรียนนายเรือทุกนาย ได้รับการบ่มเพาะให้มีคุณสมบัติครบถ้วนของการเป็นนายทหารเรือที่ดี จึงขอให้นักเรียนนายเรือทุกนายยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่ได้รับการปลูกฝังและอบรมสั่งสอน และนำไปปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป ซึ่งผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า นักเรียนนายเรือที่รักทุกนาย ณ ที่นี้ จะยึดถือแนวทางการปฏิบัติเหล่านี้ในการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนากองทัพเรือให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป
     อย่างไรก็ตาม จากการที่สังคมในโลกยุคปัจจุบันมีความเจริญมากยิ่งขึ้นตามลำดับ การใช้เทคโนโลยีสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์มีมากยิ่งขึ้น ทำให้ข้อมูลข่าวสารที่มากับสื่อสังคมออนไลน์จึงมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดี จึงขอให้นักเรียนนายเรือทุกคน ได้ใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์อย่างมีสติ และมีวิจารณญาณสูงสุด สิ่งสำคัญที่ควรต้องระมัดระวังให้มากนั้นก็คือ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่เหมาะสมและผิดกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตนเองและภาพลักษณ์ขององค์กรได้ จึงขอให้ทุกคนพึงระมัดระวังในเรื่องดังกล่าวนี้ให้มากต่อไป"
   
        จากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือได้ เดินทางไปตรวจสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนนายเรือ ในอาคารต่างๆ รวมถึงเรือนนอน ด้วยความสนใจ ก่อนจะร่วมรับประทานอาหารร่วมกับนักเรียนนายเรือ พร้อมซักถามถึงชีวิตความเป็นอยู่อย่างเป็นกันเอง ณ โรงอาหารของนักเรียนนายเรือก่อนเดินทางกลับ

กองประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ