กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

นาวาเอก ไชยา เตี้ยมฉายพันธ์ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนปฏิบัติการ เผชิญเหตุอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี ๒๕๖๔

Release Date : 12-11-2020 00:00:00
นาวาเอก ไชยา เตี้ยมฉายพันธ์ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนปฏิบัติการ เผชิญเหตุอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี ๒๕๖๔

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐๐๐ นาวาเอก ไชยา  เตี้ยมฉายพันธ์  รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนปฏิบัติการ เผชิญเหตุอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี ๒๕๖๔ ณ กองกิจการขนส่ง (แพขนานยนต์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

 
 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
นาวาเอก ไชยา เตี้ยมฉายพันธ์ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนปฏิบัติการ เผชิญเหตุอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี ๒๕๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง