กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

พลเรือโทสำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่กองทัพเรือ "โคก หนอง นา" ทัพเรือภาคที่ ๒

Release Date : 16-02-2021 00:00:00
พลเรือโทสำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่กองทัพเรือ "โคก หนอง นา" ทัพเรือภาคที่ ๒

ในวันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐๐๐ พลเรือโทสำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่กองทัพเรือ "โคก หนองนา" ทัพเรือภาคที่ ๒  โดยมีคุณภาวิณี จันทร์โส ประธานชมรมภริยาทหารเรือทัพเรือภาคที่ ๒ /นายทหารชั้นผู้ใหญ่ในทัพเรือภาคที่ ๒ /ข้าราชการ/ลูกจ้าง และสมาคมชมรมภริยาทหารเรือทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมในพิธีฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙  มาประยุกต์เป็นต้นแบบให้กำลังพลทหารเรือ ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตแบบพึ่งพาตนเองสอดคล้องกับพระปฐมบรมราชโอกาสของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ในการสืบสานรักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของรัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่กองทัพเรือ "โคก หนอง นา" ทัพเรือภาคที่ ๒ (หัวสนามบิน) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือโทสำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่กองทัพเรือ "โคก หนอง นา" ทัพเรือภาคที่ ๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง