กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

พระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ “โครงการฝายทดน้ำบ้านวังปลา พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ”

Release Date : 22-04-2021 00:00:00
พระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ “โครงการฝายทดน้ำบ้านวังปลา พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการฝายทดน้ำบ้านวังปลา พร้อมระบบส่งน้ำและ อาคารประกอบ ไว้เป็นโครงการอันมาจากพระราชดำริ 

(ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล.๐๐๐๕.๕/๖๑๓๗  ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๐ )

สถานที่ตั้ง บ้านวังปลา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  ที่พิกัด  ๔๗ PML ๙๘๔ – ๘๖๕  ระวาง  ๔๘๒๘  IV    

วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการฝายทดน้ำบ้านวังปลา  มีวัตถุประสงค์เพื่อการเก็บกักน้ำในลำน้ำ ทดน้ำในลำน้ำให้สูงขึ้น  และส่งน้ำเข้า  ท่อส่งน้ำไปยังพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ เพื่อการอุปโภค – บริโภคและการเกษตรกรรม ของราษฎรบริเวณ หมู่ที่ ๑๖ หมู่ที่ ๔  และหมู่ที่ ๕  ตำบลบ้านควน และหมู่ที่ ๑๐ และหมู่ที่ ๑๑ ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน และในบริเวณใกล้เคียง

สภาพทั่วไป

ลักษณะภูมิประเทศบริเวณลำน้ำคลองธัมมัง  ตั้งอยู่ในพื้นที่รับน้ำของลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบระหว่างเชิงเขา โดยมีสันเขาล้อมรอบด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันออก ทำให้พื้นที่ลุ่มน้ำมีความลาดเทจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และไหลลงสู่ที่ราบไปรวมกับคลองรับร่อ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

                การประกอบอาชีพของราษฎรบริเวณพื้นที่โครงการส่วนมากทำการเกษตรกรรม  ได้แก่  การปลูกสวนกาแฟ  สวนยางพารา  สวนปาล์ม  และสวนผลไม้  เช่น  ทุเรียน  มังคุด  ส้มโอ  เป็นต้น

สภาพปัญหาทั่วไป 

               ราษฎรขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภคและการเกษตรกรรม  เนื่องจากแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ  ทำให้ราษฎรมีผลผลิตและรายได้ตกต่ำ

                       ระยะเวลาก่อสร้าง เริ่มปฏิบัติงานก่อสร้างเดือน  มีนาคม ๒๕๕๑  แล้วเสร็จเดือน กันยายน ๒๕๕๑ รวมระยะเวลาก่อสร้างประมาณ  ๗  เดือน

รายละเอียดโครงการ

 ก่อสร้างเป็นฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๙.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง  ระบบท่อส่งน้ำ  จำนวน ๑ สาย จาก กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๓+๗๐๐  ยาวรวม  ๓,๗๐๐ เมตร 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถเก็บกักน้ำในลำน้ำ ทดน้ำในลำน้ำให้สูงขึ้น  และส่งน้ำเข้าท่อส่งน้ำไปยังพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรกรรม ตลอดจนการอุปโภค - บริโภคของราษฎรบริเวณ หมู่ที่ ๑๖ หมู่ที่ ๔ 

และหมู่ที่ ๕  ตำบลบ้านควน   และหมู่ที่ ๑๐  และหมู่ที่ ๑๑  ตำบลหาดยาย  อำเภอหลังสวน  และในบริเวณใกล้เคียงได้

ความก้าวหน้าของโครงการ งานแล้วเสร็จ ๑๐๐ %  เดือน กันยายน ๒๕๕๑

ภาพโครงการ

 

พระราชดำริเมื่อ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างฝายคลองหินใส พร้อมระบบส่งน้ำ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล.๐๐๐๕.๕/๓๘๖๒  ลงวันที่  ๕  มีนาคม  ๒๕๔๖ )

สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่ที่ประมาณพิกัด พิกัด  ๔๗P MM ๘๙๙ - ๕๔๕  ตามแผนที่ทหารมาตราส่วน  ๑:๕๐,๐๐๐  ลำดับชุดที่  L ๗๐๑๗  ระวางที่  ๔๗๒๙ I  บ้าน จปร.  หมู่ที่ ๗  ตำบลวังใหม่  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเก็บกักน้ำไว้ในลำน้ำ และทดน้ำให้มีระดับสูงขึ้นจนสามารถส่งน้ำเข้าท่อส่งน้ำไปยังพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์เพื่อการอุปโภค –บริโภคและการเกษตรกรรม ประมาณ ๑,๓๕๐ ไร่ ของราษฎรบ้าน จปร.หมู่ที่ ๗ ตำบล   วังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

สภาพทั่วไป

เนื่องด้วยราษฎรในเขต บ้าน  จปร.  หมู่ที่ ๗  ตำบลวังใหม่  เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค - บริโภค  และทำการเกษตร  ต่อมา นายสมเนตร  กุลีช่วย  ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่  ตำบลวังใหม่  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  ขอพระราชทานพระมหากรุณาในการก่อสร้างฝายน้ำล้น บริเวณดังกล่าว

 

ระยะเวลาก่อสร้าง  ปี ๒๕๔๖-๒๕๔๖ (๑ ปี)

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างเป็นฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว  ๒๗.๐๐ เมตร จำนวน    ๑ แห่ง ระบบท่อส่งน้ำ จำนวน ๒ สาย ยาวรวม ๔,๓๐๐ เมตร อาคารประกอบท่อส่งน้ำ จำนวน ๑๗ แห่ง 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ส่งน้ำช่วยเหลือราษฎร เพื่อการอุปโภค – บริโภคและการเกษตรกรรม ประมาณ ๑,๓๕๐ ไร่           ของราษฎรบ้าน จปร.หมู่ที่ ๗  ตำบลวังใหม่  และในบริเวณใกล้เคียง

ความก้าวหน้าของโครงการ แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

ภาพถ่ายโครงการ

 

พระราชดำริเมื่อ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการอาคารอัดน้ำบ้านนาแซะ  พร้อมระบบส่งน้ำ  ไว้เป็นโครงการอันมาจากพระราชดำริ   (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล.๐๐๐๕.๕/๕๔๖๑  ลงวันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๐)

สถานที่ตั้ง

 ตั้งอยู่ที่ประมาณพิกัด ๔๗ PMM ๙๙๕-๕๘๙ ตามแผนที่ ๑:๕๐,๐๐๐ ระวาง ๔๗๒๙I ลำดับชุดL-๗๐๑๘  หรือประมาณพิกัด Latitude ๑๐๐ – ๒๙๐-๐๔.๔” เหนือ และ Longtitude ๙๘๐-๕๙’-๔๔.๕” ตะวันออก บริเวณบ้านนาแซะ หมู่ที่ ๑๐  ตำบลบ้านนา  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเก็บกักน้ำไว้ในลำน้ำ  และทดน้ำให้มีระดับสูงขึ้นจนสามารถส่งน้ำเข้าท่อส่งน้ำไปยังพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์เพื่อการอุปโภค –บริโภคและการเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้งของราษฎร หมู่ที่ ๗, ๙ และ ๑๐ ตำบลบ้านนา และในบริเวณใกล้เคียง

สภาพทั่วไป

เนื่องด้วยราษฎรในเขต หมู่ที่ ๗ หมู่ ๙ และหมู่ ๑๐ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค  ๕๐๐  ครัวเรือน  และการเกษตรกรรม ๕,๐๐๐  ไร่ ต่อมา    นายสุรพงศ์  ยงญาติ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา  ได้มีหนังสือถึง สำนักราชเลขาธิการ ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขาบริเวณ หมู่ที่ ๑๐

ระยะเวลาก่อสร้าง  ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๑ (๑ ปี)

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้น คสล. ชนิดรางเท ขนาด ๖x๘๐.๕ เมตร ก่อสร้างทำนบดินขนาดสันทำนบกว้าง ๖ เมตร สูง ๗.๕๐ เมตร ยาวประมาณ  ๔๘  เมตร ก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยท่อยาว ๘,๗๖๑ เมตร พร้อมอาคารประกอบท่อ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ส่งน้ำช่วยเหลือราษฎร เพื่อการอุปโภค – บริโภคและการเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้ง ของราษฎรบริเวณ หมู่ที่ ๗ หมู่ ๙ และหมู่ ๑๐  ตำบลบ้านนา  และในบริเวณใกล้เคียง

ความก้าวหน้าของโครงการ  แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

ภาพโครงการ

 

แหล่งที่มา  https://www.rid.go.th/royalproject/index.php?option=com_content&view=

article&id=๑๐๔%๓A๒๐๐๙-๐๕-๑๘-๑๒-๓๑-๐๕&catid=๖๔%๓A๒๐๐๙-๐๕-๐๔-๐๗-๒๙-๓๖&Itemid=๙