กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Release Date : 07-06-2021 00:00:00
พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงพระสิริโฉมงดงามตราตรึงใจพสกนิกร ทั้งรอยแย้มพระสรวลอันแสนอ่อนโยน และพระสไตล์การแต่งพระองค์ซึ่งทรงได้รับการชื่นชมทุกครั้ง รวมถึงความใส่พระทัยในพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ด้วย

พระราชกรณียกิจแรกในฐานะสมเด็จพระบรมราชินี

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ ทรงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมเด็จพระบรมราชินี เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ และพระราชกรณียกิจแรกในฐานะสมเด็จพระบรมราชินี คือการเสด็จฯ ไปถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ณ เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า

 

พระราชกรณียกิจวันสตรีไทย ปี ๒๕๖๒

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ทรงเป็นองค์ประธานในการเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และยังมีพระราชดำรัส ที่จะสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อีกด้วย

 

พระราชกรณียกิจด้านการศาสนา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ทรงดำรงพระองค์เป็นพุทธมามกะ ทรงเสด็จฯ ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พร้อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

นอกจากนี้ ยังเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดมกุฏกษัตริยาราม และวัดอรุณราชวราราม

 

พระราชกรณียกิจด้านการทหาร

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ทรงดำรงพระยศ พลเอก (พิเศษ) หญิง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี รองผู้บัญชาการสูงสุด หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ และในวันกองทัพไทย ๑๘ มกราคมของทุกปี สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี จะทรงเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารและตำรวจ

 

พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ทรงสำเร็จการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๓ และทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขต สุวรรณภูมิ

 

พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับสถานการณ์ประเทศไทยในปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยทุกคน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรถพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสาร รวมถึงพระราชทานถุงยังชีพ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พสกนิกรชาวไทยทั้งปวง

 

 

พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ได้เสด็จพระราชดำเนินส่วนพระองค์เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงชนชาวไทย

 
 
 

 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อถวายงาน และแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระราชวิริยอุตสาหะมาโดยตลอด ด้วยจะเห็นได้ว่า พระองค์ท่านทรงใส่พระทัยในทุก ๆ พระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทุกคน

 

แหล่งที่มา http://www.thousandreason.com/post๐๒๑๔๘๔๓๑๐๒๒๒๓๓?utm_source=

               thousandreason.com&utm_medium=bottom_recommend