กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

วันที่ ๓ ของการสร้างบรรยากาศบรรเลงเพลงโดยวงดุริยางค์ทหารเรือให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ และบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยความห่วงใย จากผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒

Release Date : 02-07-2021 00:00:00
วันที่ ๓ ของการสร้างบรรยากาศบรรเลงเพลงโดยวงดุริยางค์ทหารเรือให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ และบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยความห่วงใย จากผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒

วันที่ ๓ ของการสร้างบรรยากาศบรรเลงเพลงโดยวงดุริยางค์ทหารเรือให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ และบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยความห่วงใย จากผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒


เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ กรุณามีดำริจัดเจ้าหน้าที่ดุริยางค์ทหารเรือ จาก ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมบรรเลงเพลงให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ และบุคลากรทางการแพทย์  เพื่อร่วมสร้างบรรยากาศผ่อนคลายให้กับผู้เข้ารับการฉีดฯ ณ โรงยิมเนเซียม ภายในอาคารสนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็น ๑  ในสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ของจังหวัดสงขลา เพื่อสร้างบรรยากาศ ผ่อนคลายความตึงเคลียดระหว่างการนั่งรอฉีดวัคซีนฯ รวมทั้งให้ความรู้ในการปฏิบัติตนหลังจากเข้ารับการฉีดวัคซีนฯ พร้อมทั้งแจกสเปรย์แอลกอฮอล์


#รักสงขลาSaveสงขลา

#ชาวสงขลาร่วมใจฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

#กองดุริยางค์ แผนกกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒

#ทัพเรือภาคที่ ๒

#กองทัพเรือ

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
วันที่ ๓ ของการสร้างบรรยากาศบรรเลงเพลงโดยวงดุริยางค์ทหารเรือให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ และบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยความห่วงใย จากผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง