กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตร(มังคุด) ช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 แจกจ่ายกำลังพลแทนความห่วงใย...

Release Date : 21-07-2021 00:00:00
พลเรือโท สำเริง  จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒  ร่วมสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตร(มังคุด) ช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 แจกจ่ายกำลังพลแทนความห่วงใย...

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตร(มังคุด) ช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 แจกจ่ายกำลังพลแทนความห่วงใย...


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงกลโหมได้หารือร่วมกันและเตรียมการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการับซื้อผลผลิตทางการเกษตรและสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายและกระจายผลผลิตทางการเกษตร โดยมอบหมายให้เกษตรจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ในการนี้ เกษตรจังหวัดสงขลา มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ ร่วมสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตร(มังคุด) ช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19

ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓๓๐ พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตร(มังคุด) ช่วยเหลือเกษตรกร จากวิสาหกิจชุมชน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา แจกจ่ายให้กำลังพล ทัพเรือภาคที่ ๒ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 แทนความห่วงใย และเป็นกำลังใจ "เราจะผ่านวิกฤตโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน" ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา


#ทัพเรือภาคที่ ๒

#กองทัพเรือ

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือโท สำเริง  จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒  ร่วมสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตร(มังคุด) ช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 แจกจ่ายกำลังพลแทนความห่วงใย...
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง