กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์จำกัดการเข้า - ออก ชุมชนบ้านหัวเลน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

Release Date : 30-07-2021 00:00:00
พลเรือโท สำเริง  จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์จำกัดการเข้า - ออก ชุมชนบ้านหัวเลน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เยี่ยมให้กำลังใจ กำลังพลซึ่งปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์จำกัดการเข้า - ออก ชุมชนบ้านหัวเลน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา


      ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พลเรือโท สำเริง  จันทร์โส  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่กองรักษาการณ์จำกัดการเข้า - ออก และ เจ้าหน้าที่กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ฯ ณ ชุมชนบ้านหัวเลน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการบำรุงขวัญและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ฯ พร้อมทั้งมอบกระเช้า ให้กับที่เจ้าหน้าที่ฯ ที่ได้เสียสละทั้งแรงกายและแรงใจ เพื่อสังคมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ฯ

    ตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอสิงหนคร ที่ ๒๖๑/๒๕๖๔ ลง ๒๕ ก.ค.๖๔ เรื่อง ปิดทางเข้าออกชุมชนบ้านหัวเลน หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่ชุมชนบ้านหัวเลน หมู่ ๖ ตำบลหัวเขา และบริเวณใกล้เคียงมีผู้ติดเชื้อในชุมชนมาก และมีผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย และเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ที่ต้องกักตัวอยู่ในบ้าน และในปัจจุบันสถานการณ์ดังกล่าวยังคงแพร่ระบาด ส่งผลกระทบต่อประชาชนในชุมชน ทั้งด้านคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ รวมถึงก่อให้เกิดความตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อประโยชน์ในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) นั้น นายปัญญา จินดาวงค์ นายอำเภอสิงหนคร/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอสิงหนคร ได้ขอรับการสนับสนุนกำลังพลจาก ทัพเรือภาคที่ ๒ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรยามรักษาการณ์จำกัดการเข้า - ออก ชุมชนบ้านหัวเลน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖๐๐ ถึงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการปฏิบัติงานร่วมกัน


#ชุมชนบ้านหัวเลน   

#ที่ว่าการอำเภอสิงหนคร

#ทัพเรือภาคที่ ๒

#กองทัพเรือ   

##กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

 
 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือโท สำเริง  จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์จำกัดการเข้า - ออก ชุมชนบ้านหัวเลน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง