กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ มอบหมายให้ นาวาเอก ไชยา เตี้ยมฉายพันธ์ รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมงานพัฒนาอาชีพและรายได้(ทำผ้าคลุมผม ฮิญาบ)

Release Date : 01-08-2021 00:00:00
พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ มอบหมายให้ นาวาเอก ไชยา เตี้ยมฉายพันธ์ รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมงานพัฒนาอาชีพและรายได้(ทำผ้าคลุมผม ฮิญาบ)

ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดกิจกรรมงานพัฒนาอาชีพและรายได้ (ทำผ้าคลุมผม ฮิญาบ) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น


ในวันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ มอบหมายให้ นาวาเอก ไชยา เตี้ยมฉายพันธ์ รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมงานพัฒนาอาชีพและรายได้(ทำผ้าคลุมผม ฮิญาบ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มกาหยูสัมพันธ์ หมู่ ๕ ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นการเพิ่มรายได้ในครอบครัว พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น ลดอัตราการว่างงาน และการอพยพย้ายถิ่นไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นอื่น ๆ ให้น้อยลง ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือกับประชาชนในพื้นที่ สำหรับกิจกรรมในวันนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง ๑ - ๒ เมตร ตลอดเวลา


#ทัพเรือภาคที่ ๒
#กองทัพเรือ
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ มอบหมายให้ นาวาเอก ไชยา เตี้ยมฉายพันธ์ รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมงานพัฒนาอาชีพและรายได้(ทำผ้าคลุมผม ฮิญาบ)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง