กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ สั่งการให้ กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ สนับสนุนกำลังพลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์จำกัดการเข้า-ออก ชุมชนบ้านชายหิน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

Release Date : 31-08-2021 00:00:00
พลเรือโท สำเริง  จันทร์โส  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ สั่งการให้ กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ สนับสนุนกำลังพลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์จำกัดการเข้า-ออก ชุมชนบ้านชายหิน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ทัพเรือภาคที่ ๒ สนับสนุนกำลังพลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์จำกัดการเข้า - ออก ชุมชนบ้านชายหิน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา


ในวันจันทร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ พลเรือโท สำเริง  จันทร์โส  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ สั่งการให้ กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ สนับสนุนกำลังพลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์จำกัดการเข้า-ออก ชุมชนบ้านชายหิน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่ปกครองในท้องถิ่น ซึ่งได้สนับสนุนจัดกำลังพล เพื่อปฏิบัติหน้าที่เข้ายามรักษาการณ์ จำนวนวันละ ๙ นาย

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่ชุมชนบ้านชายหิน หมู่ที่ ๑ ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และบริเวณใกล้เคียง มีผู้ติดเชื้อในชุมชนจำนวนมาก และมีผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย และเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยง ที่ต้องกักตัวอยู่ในบ้าน ในการนี้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ได้มีคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ อำเภอสิงหนคร ที่ ๓๑๗/๒๕๖๔ ลง ๒๗ ส.ค.๖๔ เรื่อง จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่จำกัดการเข้า - ออก ชุมชนบ้านชายหิน หมู่ที่ ๑ ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และได้ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนกำลังพลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ฯ มายัง ทัพเรือภาคที่ ๒ รายละเอียดตามหนังสือที่ว่าการอำเภอสิงหนคร ที่ สข ๑๕๑๘/๑๖๗๙ ลง ๒๙ ส.ค.๖๔ ซึ่งทางทัพเรือภาคที่ ๒ ได้ให้การสนับสนุนฯ อย่างเต็มความสามารถ เพื่อจะนำพาประชาชน ผ่านวิกฤติโควิดไปด้วยกัน โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการปฏิบัติงานร่วมกัน


#ชุมชนบ้านชายหิน   

#ที่ว่าการอำเภอสิงหนคร

#ทัพเรือภาคที่ ๒

#กองทัพเรือ   

##กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

 
 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือโท สำเริง  จันทร์โส  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ สั่งการให้ กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ สนับสนุนกำลังพลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์จำกัดการเข้า-ออก ชุมชนบ้านชายหิน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง