กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

พลเรือตรี ชลธิศ นาวานุเคราะห์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๑ และทหารกองประจำการที่มีคุณวุฒิพิเศษ ซึ่งรับราชการครบตามระยะเวลาที่กำหนด

Release Date : 01-09-2021 00:00:00
พลเรือตรี ชลธิศ นาวานุเคราะห์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๑ และทหารกองประจำการที่มีคุณวุฒิพิเศษ ซึ่งรับราชการครบตามระยะเวลาที่กำหนด

ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดพิธีปลดทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๑ และทหารกองประจำการที่มีคุณวุฒิพิเศษ ซึ่งรับราชการครบตามระยะเวลาที่กำหนด และต้องปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ 


เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙๐๐ พลเรือตรี ชลธิศ นาวานุเคราะห์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๑ และทหารกองประจำการที่มีคุณวุฒิพิเศษ ซึ่งรับราชการครบตามระยะเวลาที่กำหนด และต้องปลอดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๒๖ นาย โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ทัพเรือภาคที่ ๒ เข้าร่วมในพิธีฯ ณ ห้องสมิหลา กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พร้อมมอบประกาศนียบัตร และของที่ระลึก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเกียรติและตอบแทนคุณงามความดีของทหารกองประจำการที่เสียสละเวลาในการเข้าเป็นทหารกองประจำการ        
โดยผู้แทนทหารกองประจำการได้กล่าว "คำสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นทหารที่ดี พร้อมจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ยามเมื่อชาติต้องการ ตลอดระยะเวลาที่ทุกคนได้เข้ามารับราชการ เป็นทหารกองประจำการในกองทัพเรือ จนครบวาระปลดประจำการ พ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการ ไปเป็นทหารกองหนุน นับว่าเป็นเกียรติประวัติแก่ตนเองที่ได้เสียสละความสุขส่วนตัว เพื่อมารับใช้ประเทศชาติ ซึ่งเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดี ที่ทุกคนได้รับการฝึกฝนความมีระเบียบวินัย ความอดทน ความเข้มแข็ง และความสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนได้รับการฝึกวิชาชีพในสาขาต่าง ๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ รวมทั้งดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของสังคม ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรี พร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติ แม้ว่าทุกคนจะปลดประจำการไปแล้ว แต่ภาระหน้าที่ของทุกคนจะต้องเป็นทหารกองหนุน โดยพร้อมที่จะกลับมารับใช้ประเทศชาติในยามที่ชาติบ้านเมืองอยู่ในภาวะคับขัน และจะนำเอาสิ่งที่ดีที่ได้รับจากการเรียนรู้ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว อีกทั้งขอให้ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นพลเมืองที่มีคุณธรรมของประเทศชาติสืบไป”


#ทัพเรือภาคที่ ๒
#กองทัพเรือ    
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่น และภาคภูมิใจ

 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ชลธิศ นาวานุเคราะห์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๑ และทหารกองประจำการที่มีคุณวุฒิพิเศษ ซึ่งรับราชการครบตามระยะเวลาที่กำหนด
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง