กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๒ สั่งการให้ เรือหลวงราวี สนับสนุนน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ชุมชนเกาะพะลวย ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Release Date : 08-09-2021 00:00:00
พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๒ สั่งการให้ เรือหลวงราวี สนับสนุนน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ชุมชนเกาะพะลวย ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กองทัพเรือ ช่วยเหลือภัยแล้ง ปฏิบัติการส่งน้ำให้ชาวบ้านพื้นที่ชุมชนเกาะพะลวย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

#ภัยแล้ง

#กองทัพเรือเพื่อประชาชน


ภารกิจของการดำเนินการส่งน้ำของ ทัพเรือภาคที่ ๒ ที่เร่งดำเนินการส่งน้ำให้กับชาวบ้านพื้นที่ชุมชนเกาะพะลวย กรณีเกิดภัยแล้งต่อเนื่องติดต่อกันหลายวัน

ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๒ สั่งการให้ เรือหลวงราวี สนับสนุนน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ชุมชนเกาะพะลวย หมู่ที่ ๖ ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เชิงเขา ล้อมรอบด้วยน้ำทะเล มีจำนวนประชากรทั้งหมด ๔๕๖ คน (๒๔๐ หลังคาเรือน) ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการประมงและทำการเกษตร น้ำที่ใช้สำหรับการบริโภคเป็นน้ำที่เกิดจากการเก็บกักน้ำฝนในภาชนะกักเก็บ เช่น ตุ่มน้ำ ถังไฟเบอร์กลาส ส่วนน้ำที่ใช้อุปโภคส่วนใหญ่จะใช้น้ำจากอ่างกักน้ำที่เกิดจากการสะสมของน้ำฝน ทั้งนี้ ชุมชนเกาะพะลวยกำลังประสบกับสถานการณ์ภัยแล้งและขาดแคลนน้ำ เนื่องจากฝนไม่ตกเป็นระยะเวลานาน ๖ - ๗ เดือน ประกอบกับพื้นที่ชุมชนเกาะพะลวยไม่มีระบบน้ำประปา ในการนี้ จึงได้ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนน้ำอุปโภคและบริโภคจาก ทัพเรือภาคที่ ๒ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่  ซึ่ง เรือหลวงราวี ได้ดำเนินการส่งน้ำ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ ลิตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่ชุมชนเกาะพะลวย หมู่ที่ ๖ ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทางชุมชนเกาะพะลวย จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับรับน้ำและแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป


#ชุมชนเกาะพะลวย

#ทัพเรือภาคที่ ๒

#กองทัพเรือ

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๒ สั่งการให้ เรือหลวงราวี สนับสนุนน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ชุมชนเกาะพะลวย ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง