กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รัชกาลที่ ๙ "โครงการสาธิตทฤษฎีใหม่ (ปักธงชัย)" จังหวัดนครราชสีมา

Release Date : 08-09-2021 00:00:00
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รัชกาลที่ ๙ "โครงการสาธิตทฤษฎีใหม่ (ปักธงชัย)" จังหวัดนครราชสีมา

โครงการสาธิตทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปักธงชัย) จังหวัดนครราชสีมา

“ มีคนเอาที่มาให้อยู่อำเภอปักธงชัย...บอกว่าทำอะไรก็ได้...จึงจะทำโครงการสาธิตทฤษฎีใหม่ ในที่ที่เหลือส่วนหนึ่งจะทำการเพาะปลูกแบบชาวบ้านแบบไม่ได้ส่งเสริม หมายความว่าใช้น้ำฝน ใช้ธรรมชาติ แต่อีกส่วนหนึ่งจะทำแบบทฤษฎีใหม่ที่ขุดสระและแบ่งเป็นส่วนที่จะปลูกข้าว ปลูกไม้ยืนต้น ปลูกพืชสวน ”

                    พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

                                                                                     เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐

 

 เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริให้รับที่ดินที่ราษฎรน้อมเกล้าฯ ถวาย บริเวณ ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา และพระราชทานที่ดังกล่าวให้จัดทำโครงการสาธิตทฤษฎีใหม่ขนาดเล็ก ๆ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นางจรรยา ปั้นดี เข้าเฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน จำนวน ๒ แปลง พื้นที่รวมทั้งสิ้น ๒๑ ไร่ ๓ งาน  ๓๙ ตารางวา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๔ บ้านฉัตรมงคล ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และพระราชทานที่ดินดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมีพระราชดำริให้พิจารณาจัดทำเป็นโครงการสาธิต “ทฤษฎีใหม่” และการทำนาแบบวิถีชาวบ้าน

ต่อมา เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๑ นางสมควร มณีสุริยา ได้ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเข้าเฝ้าฯ น้อมเกล้าถวายที่ดิน อยู่ติดกันทางทิศใต้แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพิ่มเติมอีก จำนวน ๗ ไร่ ๒ งาน ๘๕ ตารางวา นอกจากนี้ ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๘ นายรัตนะ ปั้นดี ได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน ซึ่งอยู่ติดกันทางทิศตกแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพิ่มเติมอีก จำนวน ๓ ไร่ รวมพื้นที่ทั้งสิ้น ๓๒ ไร่ ๒ งาน ๒๔ ตารางวา

วัตถุประสงค์โครงการ

 ๑. เพื่อสาธิตการทำเกษตร “ทฤษฎีใหม่" โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ๒. ให้บริการทางวิชาการเกษตร

 ๓. เป็นสถานที่ฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรแบบผสมผสานแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป

 

กิจกรรม

๑. กิจกรรมทฤษฎีใหม่  รวมพื้นที่ ๑๕ ไร่

    ๑.๑ สระกักเก็บน้ำ  พื้นที่ ๒ ไร่ ๒ งาน (ร้อยละ ๑๗)

    ๑.๒ นาข้าว  พื้นที่ ๔ ไร่ ๒ งาน (ร้อยละ ๓๐)

    ๑.๓ การเกษตรทางด้านอื่น  พื้นที่ ๗ ไร่ (ร้อยละ ๔๗)

    ๑.๔ อยู่อาศัย  พื้นที่ ๑ ไร่ (ร้อยละ ๖)

๒. กิจกรรมข้าว  พื้นที่  ๙ ไร่

๓. กิจกรรมบริหารทั่วไป  พื้นที่  ๘ ไร่ ๒ งาน

ขั้นตอนการดำเนินงานของกิจกรรมทฤษฎีใหม่ รวมพื้นที่ ๑๕ ไร่

ทฤษฎีใหม่เป็นแนวทางการปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานให้กับเกษตรกรนำไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยแบ่งขั้นตอนการปฏิบัติออกเป็น ๓ ขั้นตอนประกอบด้วย

ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑ การผลิต

 

เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในชื่อ ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ หรือเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นขั้นตอนของการผลิตเพื่อให้บริโภคเพียงพอต่อการดำรงชีพ หากผลผลิตเหลือจึงนำไปจำหน่าย สามารถดำเนินการ ได้ด้วยการบริหารจัดการที่ดินและน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยแบ่งที่ดินออกเป็น ๔ ส่วน ในอัตราส่วนที่เหมาะสม ดังนี้

ส่วนที่ ๑ : พื้นที่ร้อยละ ๓๐ เพื่อขุดสระน้ำสำหรับกักเก็บน้ำฝนไว้ให้แก่ข้าวนาปียามที่ข้าวต้องการน้ำ และหากมีน้ำเหลือก็อาจใช้ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย

ส่วนที่ ๒ : พื้นที่ร้อยละ ๓๐ เพื่อปลูกข้าวสำหรับบริโภคภายในครัวเรือน

ส่วนที่ ๓ : พื้นที่ร้อยละ ๓๐ เพื่อปลูกพืชสวนหรือพืชไร่ โดยยึดหลักว่าควรปลูกพืชที่จะต้องบริโภค

ส่วนที่ ๔ : พื้นที่ร้อยละ ๑๐ เพื่อปลูกที่อยู่อาศัย โรงเก็บของ โรงเลี้ยงสัตว์ ถนนเข้าบ้าน

(สัดส่วนที่ให้ไว้ ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ เป็นสัดส่วนไม่ตายตัว ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ เช่น จำนวนสมาชิกในครัวเรือน สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น เป็นต้น)

ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๒ การรวมกลุ่ม 

 

เกษตรกรรวมพลังกันในรูป กลุ่ม หรือ สหกรณ์ เพื่อวางแผนร่วมกันในการผลิต การตลาด การศึกษา การเป็นอยู่ สวัสดิการ สังคม และศาสนา

ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๓ การดำเนินธุรกิจ  

 

ติดต่อประสานงาน เพื่อจัดหาทุน หรือแหล่งเงินมาช่วยในการลงทุน เช่น โรงสี สหกรณ์ร้านค้า สถานีบริการน้ำมันรวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิต

สถานที่ตั้งโครงการ  หมู่ที่ ๑๔ ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ๓๐๑๕๐

แหล่งที่มา : https://www.porpeang.org/content/๖๐๙๗/โครงการสาธิตทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ-ปักธงชัย-จังหวัดนครราชสีมา