กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ มอบหมายให้ นาวาเอก ไชยา เตี้ยมฉายพันธ์ รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วย กำลังพลจิตอาสา ทัพเรือภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมทำเจลล้างมือและ สเปรย์แอลกอฮอล์

Release Date : 15-09-2021 00:00:00
พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ มอบหมายให้ นาวาเอก ไชยา เตี้ยมฉายพันธ์ รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วย กำลังพลจิตอาสา ทัพเรือภาคที่ ๒  ตรวจเยี่ยมกิจกรรมทำเจลล้างมือและ สเปรย์แอลกอฮอล์

ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดกิจกรรมทำเจลล้างมือและ สเปรย์แอลกอฮอล์ สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)


ในวันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ มอบหมายให้ นาวาเอก ไชยา เตี้ยมฉายพันธ์ รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วย กำลังพลจิตอาสา ทัพเรือภาคที่ ๒  ตรวจเยี่ยมกิจกรรมทำเจลล้างมือและ สเปรย์แอลกอฮอล์ สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) และแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ฯ ณ เทศบาลตำบลสทิงพระ ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือกับประชาชนในพื้นที่ สำหรับกิจกรรมในวันนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง ๑ - ๒ เมตร ตลอดเวลา


#กองทัพเรือ เพื่อประชา เทิดราชัน

#ทัพเรือภาคที่ ๒

#กองทัพเรือ

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ มอบหมายให้ นาวาเอก ไชยา เตี้ยมฉายพันธ์ รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วย กำลังพลจิตอาสา ทัพเรือภาคที่ ๒  ตรวจเยี่ยมกิจกรรมทำเจลล้างมือและ สเปรย์แอลกอฮอล์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง