กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ในวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ "จุดประกายฝัน...ก่อเกิดพลัง" กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๒ เปิดแหล่งเรียนรู้ให้น้อง ๆ โครงการห้องเรียนพิเศษเตรียมทหารเข้าเยี่ยมชมเรือหลวง

Release Date : 12-09-2022 00:00:00
ในวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ "จุดประกายฝัน...ก่อเกิดพลัง"  กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๒  เปิดแหล่งเรียนรู้ให้น้อง ๆ โครงการห้องเรียนพิเศษเตรียมทหารเข้าเยี่ยมชมเรือหลวง

"จุดประกายฝัน...ก่อเกิดพลัง"  กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๒  เปิดแหล่งเรียนรู้ให้น้อง ๆ โครงการห้องเรียนพิเศษเตรียมทหารเข้าเยี่ยมชมเรือหลวง


ในวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓๐๐ โรงเรียนพัทลุง อ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง ขอความอนุเคราะห์นำเด็กนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษเตรียมทหาร ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๖ คน เข้าเยี่ยมชมเรือหลวงคีรีรัฐ ณ ท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ โดยมีวิทยากรของเรือได้บรรยายความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกองทัพเรือ และความเป็นชาวเรือ ปลูกฝังให้เด็กเกิดความรับรู้ที่ดีต่อทหารเรือไทย และกองทัพเรือ ต่อไป โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้สัมผัสกับสถานการณ์จริง และได้รับประสบการณ์ตรงในการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ การปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด


#ทัพเรือภาคที่ ๒

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

#รวมใจภักดิ์ รักษ์ชาติ ราษฎร์ศรัทธา

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ในวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ "จุดประกายฝัน...ก่อเกิดพลัง"  กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๒  เปิดแหล่งเรียนรู้ให้น้อง ๆ โครงการห้องเรียนพิเศษเตรียมทหารเข้าเยี่ยมชมเรือหลวง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง