กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ในวันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ นาวาเอก ไกรสิทธิ วาสนสิทธิ ผู้อำนวยการกองโรงงาน ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ "วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕"

Release Date : 16-09-2022 00:00:00
ในวันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ นาวาเอก ไกรสิทธิ วาสนสิทธิ ผู้อำนวยการกองโรงงาน ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ "วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕"

ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ "วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕"


ในวันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔๓๐ นาวาเอก ไกรสิทธิ วาสนสิทธิ ผู้อำนวยการกองโรงงาน ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ "วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕" ณ บริเวณชายหาดชลาทัศน์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งนานาประเทศได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณชายฝั่งทะเลทั่วโลก เพื่อให้เกืดความตระหนักในการดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่ง เป็นการร่วมกันพัฒนาและอนุรักษ์ชายฝั่งทะเล สร้างการรับรู้และตระหนักเกี่ยวกับปัญหาขยะ ตลอดจนเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดี โดยมีทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมฯ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่สงขลา


#ทัพเรือภาคที่ ๒

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

#รวมใจภักดิ์ รักษ์ชาติ ราษฎร์ศรัทธา

 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ในวันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ นาวาเอก ไกรสิทธิ วาสนสิทธิ ผู้อำนวยการกองโรงงาน ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ "วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕"
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง