กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ในวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ พลเรือตรี ธวัชชัย พิมพ์เมือง เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในการก่อสร้างสถานีตรวจการณ์ทางทะเล ณ เขาแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

Release Date : 22-09-2022 00:00:00
ในวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ พลเรือตรี ธวัชชัย พิมพ์เมือง เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในการก่อสร้างสถานีตรวจการณ์ทางทะเล ณ เขาแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในการก่อสร้างสถานีตรวจการณ์ทางทะเล ณ เขาแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา


ในวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ พลเรือตรี ธวัชชัย พิมพ์เมือง เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในการก่อสร้างสถานีตรวจการณ์ทางทะเล ณ เขาแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้นำชุมชนและราษฎรในตำบลหัวเขา นำข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นดังกล่าว ประกอบการยื่นขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อภารกิจทางทหารและหน่วยรบต่าง ๆ สามารถตรวจการณ์ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติงานของกองทัพเรือ


#ทัพเรือภาคที่ ๒

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

#รวมใจภักดิ์ รักษ์ชาติ ราษฎร์ศรัทธา

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ในวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ พลเรือตรี ธวัชชัย พิมพ์เมือง เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในการก่อสร้างสถานีตรวจการณ์ทางทะเล ณ เขาแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง