กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดข้าราชการในทัพเรือภาคที่ ๒ ออกกำลังกายฝึกกายบริหารและวิ่งเพื่อสุขภาพ ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เมื่อ ๓๐ พ.ย.๕๙

Release Date : 02-12-2016 00:00:00
ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดข้าราชการในทัพเรือภาคที่ ๒ ออกกำลังกายฝึกกายบริหารและวิ่งเพื่อสุขภาพ ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เมื่อ ๓๐ พ.ย.๕๙

ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดข้าราชการในทัพเรือภาคที่ ๒ ออกกำลังกายฝึกกายบริหารและวิ่งเพื่อสุขภาพ โดยมีวัตถุเพื่อให้กำลังพลมีความตื่นตัวในการทำงานและสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ตามสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙