กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๒ ให้การต้อนรับ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สนามบิน กองบิน ๕๖ เมื่อ ๒๒ ก.ค.๖๐

Release Date : 24-07-2017 13:57:49
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๒ ให้การต้อนรับ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สนามบิน กองบิน ๕๖ เมื่อ ๒๒ ก.ค.๖๐

พลเรือเอก วีระพันธ์  สุขก้อน  ประธานคณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ รวม ๒๗ คน เดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาวิกฤติทะเลสาบสงขลาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี พลเรือตรี มนตรี  รอดวิเศษ  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๒ เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๒ ร่วมให้การต้อนรับ – ส่ง ณ สนามบิน กองบิน ๕๖ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐