กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในการประชุมเชิงสัมมนาของ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๒ ณ หนานมดแดง รีสอร์ท อำเภอป่าพยอม จังหวัดพัทลุง เมื่อ ๒๕ ก.ค.๖๐

Release Date : 04-08-2017 09:23:40
เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในการประชุมเชิงสัมมนาของ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๒ ณ หนานมดแดง รีสอร์ท อำเภอป่าพยอม จังหวัดพัทลุง เมื่อ ๒๕ ก.ค.๖๐

พลเรือตรี มนตรี  รอดวิเศษ  เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒/หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในการประชุมเชิงสัมมนาของ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หนานมดแดง รีสอร์ท อำเภอป่าพยอม จังหวัดพัทลุง เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐