กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมงานโครงการ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน ณ บริเวณสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๓๘ ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๐ ต.ค.๖๐

Release Date : 20-10-2017 00:00:00
รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมงานโครงการ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน ณ บริเวณสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๓๘ ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๐ ต.ค.๖๐

นาวาเอก อิทธิพัทธ์  กวินเฟื่องฟูกุล  รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมงานโครงการ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน ณ บริเวณสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๓๘ ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐