กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญ จนท.ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ เข้า-ออก นราธิวาส ปัตตานี สงขลา และ จุดตรวจส่วนหน้าสายบุรี เมื่อ ๑๓ ธ.ค.๖๐

Release Date : 13-12-2017 00:00:00
รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญ จนท.ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ เข้า-ออก นราธิวาส  ปัตตานี สงขลา และ จุดตรวจส่วนหน้าสายบุรี เมื่อ ๑๓ ธ.ค.๖๐

นาวาเอก สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒/ รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๒ พร้อมคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญ จนท.ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ เข้า-ออก นราธิวาส และรับฟังการบรรยายสรุป ตลอดจนได้มอบแนวทางการปฏิบัติให้กับ จนท.ประจำศูนย์ฯ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก นราธิวาส  ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและบำรุงขวัญ จนท.จุดตรวจส่วนหน้าสายบุรี  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ เข้า-ออก ปัตตานี  ศูนย์ควบคุมการแจ้ง เข้า-ออก เรือประมง สงขลา และ ได้มอบของบำรุงขวัญและเข้ารับฟังการบรรยายสรุป ตลอดจนได้มอบแนวทางการปฏิบัติให้กับ จนท.ประจำศูนย์ฯ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐