กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยม และรับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออก สุราษฎร์ธานี เมื่อ ๑๔ มี.ค.๖๑

Release Date : 15-03-2018 00:00:00
เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยม และรับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออก สุราษฎร์ธานี เมื่อ ๑๔ มี.ค.๖๑

พลเรือตรี สุรนันท์  แสงรัตนกูล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๒/เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยม และรับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออก สุราษฎร์ธานี พร้อมกับกำหนดแนวทางในการรับตรวจจาก EU เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยม และรับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออก สุราษฎร์ธานี เมื่อ ๑๔ มี.ค.๖๑
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง