กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

รองผู้อำนวยการกองยุทธการกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒/รองหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๒ ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการรณรงค์ให้ลูกเรือใช้บัตร ATM เมื่อ ๒๔ มี.ค.๖๑

Release Date : 24-03-2018 00:00:00
รองผู้อำนวยการกองยุทธการกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒/รองหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๒ ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการรณรงค์ให้ลูกเรือใช้บัตร ATM เมื่อ ๒๔ มี.ค.๖๑

นาวาเอก ธรรมรัตน์  เทียบเทียม รองผู้อำนวยการกองยุทธการกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒/รองหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๒ ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการรณรงค์ให้ลูกเรือใช้บัตร ATM และแนะนำทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่กรณีการคุ้มครองแรงงานภาคประมงทะเล
ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออก ปัตตานี เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑