กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ใน 31 ธ.ค.61 ทรภ.๒ โดย สทร.6 ทำการประชาสัมพันธ์ ในการแจ้งเตือนข่าวอากาศ/สภาพคลื่นลมแรงในพื้นที่อ่าวไทยตอนล่างจากสภาพคลื่นลมแรงที่จะทวีสูงมากขึ้นใน 3- 5 ม.ค.62

Release Date : 01-01-2019 13:49:00

ใน 31 ธ.ค.61 ทรภ.2 โดย สทร.6 ทำการประชาสัมพันธ์ ในการแจ้งเตือนข่าวอากาศ/สภาพคลื่นลมแรงในพื้นที่อ่าวไทยตอนล่างจากสภาพคลื่นลมแรงที่จะทวีสูงมากขึ้นใน 3- 5 ม.ค.62 นี้ โดยให้ระมัดระวังในการเดินเริอ และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง ตามข้อความของข่าวอากาศที่ได้รับแจ้งนั้น ทั้งนี้ สน.วิทยุ สทร.6 จะดำเนินการอ่านข่าวออกอากาศ เพื่อแจ้งเตือนชาวเรือในช่วงเวลาของ ทร. ในรายการของสถานี 3 ช่วงเวลาดังนี้
- 1. เวลาประมาณ 1230
- 2. เวลาประมาณ 1815
- 3. ช่วงประมาณ 1930
ทั้งนี้ สทร.6 ออกอากาศทางคลื่นFM ความถี่ 94.50 MHz หรือ 074-894394