กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ใน 2 ม.ค.62 เวลา 1330 พล.ร.ท.ชุตินธร ทัตตานนท์ ผบ ทรภ.2 มอบหมายให้ น.อ.โชคชัย เรืองแจ่ม ผอ.สส.ทรภ.2 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการบรรเทาสาธารณภัยจากพายุ”ปาบึก”

Release Date : 02-01-2019 17:07:00

ใน 2 ม.ค.62 เวลา 1330  พล.ร.ท.ชุตินธร ทัตตานนท์ ผบ ทรภ.2 มอบหมายให้ น.อ.โชคชัย เรืองแจ่ม ผอ.สส.ทรภ.2 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการบรรเทาสาธารณภัยจากพายุ”ปาบึก”โดยมี  ฐท.สข.ทรภ.2 เรือต่างๆใน กปก.ทรภ.2. พัน สห.ทร.ที่ 3 กอง รปภ.ฐท.สข.ทรภ.2 ร่วมประชุมหารือเตรียมการโดยเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการปฏิบัติทั้งทางบกและทางทะเล. การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ทรภ.2 ได้จัดตั้งศูนย์เฝ้าติดตามสถานการณ์พายุ “ปาบึก“ตลอด 24ชม พร้อมกันนี้ยังประสานศูนย์ควบคุมเรือเข้า-ออกในความรับผิดชอบ ในการประชาสัมพันธ์และติดตามเรือในทะเล ด้วยระบบ vms เพื่อสามารถได้ภาพสถานการณ์โดยรวมในทะเลในการช่วยเหลือกรณีเกิดภัยเกิดขึ้น