กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ข้อมูลจำนวนผู้สมัครไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ซีรี่ 3

Release Date : 29-04-2019 11:41:58
ข้อมูลจำนวนผู้สมัครไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ซีรี่ 3

ข้อมูลจำนวนผู้สมัครไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ซีรี่ 3

ข้อมูลจำนวนผู้สมัครไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ซีรี่ 3
รายงาน ณ วันที่ 26 เม.ย.62
ลำดับ
หน่วย
ตำแหน่งบังคับ(สมัครแล้ว)
ตำแหน่งทั่วไป
รวม
1.
บก.ทร.
-
20
20
2.
สลก.ทร.
-
8
8
3.
สบ.ทร.
-
1
1
4.
กพ.ทร.
-
9
9
5.
ขว.ทร.
-
13
13
6.
ยก.ทร.
-
13
13
7.
กบ.ทร.
-
4
4
8.
สสท.ทร.
-
4
4
9.
กพร.ทร.
-
7
7
10.
สปช.ทร.
-
6
6
11.
กง.ทร.
-
-
12.
จร.ทร.
-
5
5
13.
สตน.ทร.
-
-
-
14.
สยป.ทร.
-
1
1
15.
สธน.ทร.
-
-
-
16.
กร.
100(26)
167
193
17.
ทรภ.๑
1(1)
7
8
18.
ทรภ.๒
1(1)
13
14
19.
ทรภ.๓
-
20
20
20.
นย.
32(23)
179
202
21
สอ.รฝ.
22(16)
47
63
22.
ฐท.สส.
3(1)
3
4
23.
ฐท.กท.
-
17
17
24.
กรม สห.ทร.
3(1)
0
1
25.
อร.
-
4
4
26.
อล.ทร.
-
9
9
27.
ชย.ทร.
-
4
4
28.
สพ.ทร.
-
25
25
29.
พธ.ทร.
-
-
-
30.
พร.
-
12
12
31.
ขส.ทร.
-
9
9
32.
อศ.
-
5
5
33.
สก.ทร.
-
8
8
34.
วศ.ทร.
-
-
-
35.
ยศ.ทร.
4(2)
58
60
36.
รร.นร.
5(0)
3
3
37.
สวพ.ทร.
-
10
10
38.
ข้าราชการนอก ทร./อื่นๆ
16
16
39
บุคคลทั่วไป
188
   
-
จำนวนรวม
966