กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ใน ๑๗ ต.ค.๖๒ เวลา ๑๓๓๐ - ๑๖๐๐ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ในฐานะหน่วยบรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือสงขลา ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดภัยพิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ

Release Date : 18-10-2019 00:00:00
ใน ๑๗ ต.ค.๖๒ เวลา ๑๓๓๐ - ๑๖๐๐ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ในฐานะหน่วยบรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือสงขลา ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดภัยพิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ

ใน ๑๗ ต.ค.๖๒ เวลา ๑๓๓๐ - ๑๖๐๐ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ในฐานะหน่วยบรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือสงขลา ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดภัยพิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมี นาวาเอก อิทธิพัทธ์  กวินเฟื่องฟูกุล รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานการประชุมฯ