กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิ.ย.๖๓ เวลา ๑๐๐๐ พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผบ.ทรภ.๒ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ใน ทรภ.๒ รับการเยี่ยมคำนับ คณะทำงานการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของ ทร. โดยมี พล.ร.ต.กำจร เจริญเกียรติ ผอ.สกร.ทร. เป็น หน.คณะฯ

Release Date : 19-06-2020 00:00:00
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิ.ย.๖๓ เวลา ๑๐๐๐ พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผบ.ทรภ.๒ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ใน ทรภ.๒ รับการเยี่ยมคำนับ คณะทำงานการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของ ทร. โดยมี พล.ร.ต.กำจร เจริญเกียรติ ผอ.สกร.ทร. เป็น หน.คณะฯ

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิ.ย.๖๓ เวลา ๑๐๐๐ พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผบ.ทรภ.๒ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ใน ทรภ.๒ รับการเยี่ยมคำนับ คณะทำงานการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของ ทร./กพร.ทร. โดยมี พล.ร.ต.กำจร เจริญเกียรติ ผอ.สกร.ทร. เป็น หน.คณะฯ พร้อมด้วย คุณสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ รอง หน.คณะอนุกรรมการเผยแพร  ่องค์ความรู้อินทรีย์วิถีไทยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และผู้เกี่ยวข้องรวม ๑๕ คน และรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ ทรภ.๒/เยี่ยมชมศูนย์เศรษฐกิจ ทรภ.๒ /บริเวณพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ทรภ.๒ (เกาะแต้ว) และ พัน.สห.ทร.ที่ ๓ กรม สห.ทร.(สงขลา) ณ ห้องรับรอง บก.ทรภ.๒/รับฟังบรรยายสรุป ห้องประชุม ทรภ.๒(ชั้น ๓) อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา

 
 
 
 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิ.ย.๖๓ เวลา ๑๐๐๐ พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผบ.ทรภ.๒ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ใน ทรภ.๒ รับการเยี่ยมคำนับ คณะทำงานการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของ ทร. โดยมี พล.ร.ต.กำจร เจริญเกียรติ ผอ.สกร.ทร. เป็น หน.คณะฯ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง