กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ในวันอังคาร ที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓ เวลา ๑๐๐๐ พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผบ.ทรภ.๒ เป็นประธานในพิธี จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา/ผ้าอาบน้ำฝน/และชุดไทยธรรมประจำปี งป.๖๓

Release Date : 30-06-2020 00:00:00
ในวันอังคาร ที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓ เวลา ๑๐๐๐ พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผบ.ทรภ.๒ เป็นประธานในพิธี จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา/ผ้าอาบน้ำฝน/และชุดไทยธรรมประจำปี งป.๖๓

ในวันอังคาร ที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓ เวลา ๑๐๐๐ พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผบ.ทรภ.๒ เป็นประธานในพิธี จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา/ผ้าอาบน้ำฝน/และชุดไทยธรรมประจำปี งป.๖๓ โดยมี คุณ ภาวิณี จันทร์โส นายกชรมภริยาทหารเรือภาคใต้จังหวัดสงขลา/นายทหารชั้นผู้ใหญ่ใน ทรภ.๒/ข้าราชการ/ลูกจ้าง และประชาชนในท้องถิ่นร่วมในพิธีฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ /ทหารกองประจำการ/ลูกจ้าง และพนักงานราชการที่นับถือศาสนาพุทธในสังกัดทรภ.๒ ร่วมถวายเทียนพรรษา/ผ้าอาบน้ำฝน/และชุดไทยธรรม เพื่อทำนุบำรุง ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี ๖๓ ณ วัดเขาแก้ว ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ในวันอังคาร ที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓ เวลา ๑๐๐๐ พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผบ.ทรภ.๒ เป็นประธานในพิธี จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา/ผ้าอาบน้ำฝน/และชุดไทยธรรมประจำปี งป.๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง