กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ในวันพุธที่ ๑ ก.ค.๖๓ เวลา ๑๐๓๐ พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผบ.ทรภ.๒/ประธาน พมพ.ทรภ.๒ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมงานพัฒนาอาชีพและรายได้ของ พมพ.ทรภ.๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี งป.๖๓

Release Date : 02-07-2020 00:00:00
ในวันพุธที่ ๑ ก.ค.๖๓ เวลา ๑๐๓๐ พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส  ผบ.ทรภ.๒/ประธาน พมพ.ทรภ.๒ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมงานพัฒนาอาชีพและรายได้ของ พมพ.ทรภ.๒ ครั้งที่  ๓ ประจำปี งป.๖๓

ในวันพุธที่ ๑ ก.ค.๖๓ เวลา ๑๐๓๐ พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส  ผบ.ทรภ.๒/ประธาน พมพ.ทรภ.๒ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมงานพัฒนาอาชีพและรายได้ของ พมพ.ทรภ.๒ ครั้งที่  ๓ ประจำปี งป.๖๓ ซึ่งจัดขึ้น ณ​ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านนาออก ​ต.สทิงหม้อ​ อ.สิงหนคร​ จว.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสิงหนคร ต.สทิงหม้อ​ อ.สิงหนคร​ จว.สงขลา เป็นการเพิ่มรายได้นครอบครัว พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ให้ดีขึ้น ลดอัตราการว่างงาน และการอพยพย้ายถิ่น ไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นอื่นๆ ให้น้อยลง ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือกับหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๖๐ คน

 
 
 
 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ในวันพุธที่ ๑ ก.ค.๖๓ เวลา ๑๐๓๐ พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส  ผบ.ทรภ.๒/ประธาน พมพ.ทรภ.๒ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมงานพัฒนาอาชีพและรายได้ของ พมพ.ทรภ.๒ ครั้งที่  ๓ ประจำปี งป.๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง