กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

การคัดเลือกบุคคลดีเด่น ทรภ.๒ ประจำปี ๒๕๖๓

Release Date : 10-08-2020 00:00:00
การคัดเลือกบุคคลดีเด่น ทรภ.๒ ประจำปี ๒๕๖๓

กำลังพลที่เข้ารับคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นของ ทรภ.๒ ประจำปี ๒๕๖๓ มี ๓ ประเภท

  ๑. นายทหารสัญญาบัตร

  ๒. นายทหารประทวน 

  ๓. ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ